55 Belangrijker echter dan deze akkers en boschterrein- tjes zijn voor het Bossche landschaps beeld die uit gestrekte laag gelegen bloe- menweid en, waardoorheen de Dommel haar grilligen weg baant, be geleid door de rijke flora en fauna van het beeklandschap. Wijd over dit prachtige- open land doemt daar boven het broek het machtig silhouet der Brabantsche hoofdstad op met kerken en torens en grimmige grijze vestingwallen. Welk een imponeerend schouwspel biedt het beeld der oude Hertog stad van deze velden uit, tusschen de omlijsting van het teere zilvergrijze wilgen- loof der oude boomen van den Pettelaarschen weg Die Pettelaarsche weg heeft ook in de historie van den Bond Heemschut nog een zekere rol gespeeld. Het verdwijnen toch van een deel der boombeplanting, als gevolg van een storm, gaf den eersten stoot tot de stichting der commissie De Weg in het Landschap, dank zij het initiatief van burgemeester VAN LANSCHOT, dien wakkeren onvermoeiden strijder voor het schoone en het goede. Thans echter bedreigen nieuwe stormen die oude, verweerde, scheefgebeukte wilgenrijen Donkere wolken pakken zich samen boven de wijde landen van het broek. Ont watering bedreigt er de weelderige flora van het moeras, het broedterrein van tientallen weidevogels en het winterkwartier der wilde ganzen. Voorts dreigt de rijk geschakeerde schoonheid van dit landschap door de voorgenomen ruilverkavelings plannen veel van haar oude karakter te zullen verliezen. En tenslotte is er nog de stadsuitbreiding, welke de vochtigste weiden van het broekland poogt te verslinden, waar thans in den zomertijd nog het wollegras wuift en het kartelblad zich tooit met teere kanten blaadjes, even schoon, neen schooner nog, dan het ragfijne steenen kantwerk van de ornamenten der St. Jan. Landschapsbehoud en stedebouw gaan hand in hand. Het aanzien onzer steden wordt mede bepaald door het landelijk schoon van de randgebieden, dat maar o zoo licht door een ondeskundig beleid ten gronde kan gaan. Moge men zich thans, meer dan voorheen, de waarde daarvan bewust worden, opdat ook de Brabantsche hoofdstad, welke haar oude monumenten in stand wist te houden, in het bezit mag blijven van die prachtige natuurlijke entourage waarmede haar stadsbeeld zoo innig is samengegroeid. R. J. BENTHEM. Foto R J Benthem ,,'t Vaantje" aan de Dommel in het Bossche Broek.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 5