r»:,L HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHU T'S AANDACHT HAD Te Oadzivatec is behoefte aan bouwterrein voor nieuwe huizen. Het grondgebied van de Gemeente is ongeveer even groot als de buitenkant van de oude vesting gracht. Nu zijn er plannen om het benoodigde bouwterrein te zoeken op de plek van oude bastions en andere onderdeelen van de oude vesting. Oudewater is een schoon oud stadje, dat bij herstelling van wat de laatste eeuw eraan misdeed, tot een prachtige bezienswaardigheid kan worden, tot voordeel van het vreemdelingen verkeer en van de inwoners. Dan moet men echter de mogelijkheid behouden de oude vestingwerken te restaureeren en dus niet bebouwen want een oud vestingstelsel is evenzeer een monument van geschiedenis en kunst als de oude gevels, de grachten en de bruggen. Deze opmerking geldt voor tal van oude kleine steden, die nog de overblijfselen van de oude vestingwerken bezitten. Bij vergelijking van oude en nieuwe afbeeldingen van de stad blijkt hoe 't vroeger was en hoe 't nu is en tevens de mogelijkheid om de oude vestingwerken op te nemen in den uitleg van de stad en daarvan iets te maken dat schoon en leerzaam is. Vroeger deed men dat niet. Door aanleg van spoorwegemplacementen, van kanalen en woonwijken is menig schoon oud vesting werk achteloos onder den voet geloopen. Maar die tijd is voorbij. We moeten trachten ook de oude vestingwerken te behouden en te herstellen. De Stichting MENNO VAN COEHOORN geeft daarvoor gaarne vakkundigen raad. Te Alkmaar is een vraagstuk dat eenigermate aan het voorafgaande verwant is. Men kent daar, aan de noordzijde van de stad, de Friesche brug, een laag op het water gelegen, vrij smalle brug, die over de oude vestinggracht gaat. Deze brug moet vernieuwd worden. Het spreekt vanzelf dat men dan een flinke brug hebben wil die een behoorlijke doorvaarthoogte heeft. Bij zulk een brug behooren opritten. Aan de stadszijde komt men daarbij in aanraking met de stedelijke bebouwing, want er is daar vlak bij een straatje en een grachtje, en aan de overzijde met de dorpsche bebouwing, want vlak daarachter liggen reeds Westfriesche boerderijen met daken van Friesche pannen. Maar terzijde ligt een plantsoentje op de plaats van een vroeger bolwerk. Vergelijkt men een ouden stadsplattegrond een mooie is in den stedenatlas van BLAEU met een tegenwoordige kaart van de stad, dan blijkt dat nog meer over is van de vestingwerken dan men oppervlakkig zeggen zou. Alkmaar is een schoone stad, die reeds nu vele vreemdelingen trekt. Hoeveel meer aantrekkelijkheid zal de stad bieden wanneer de vestingwerken bestudeerd werden en deze, voor zoover mogelijk, hersteld werden, tot wandeling gemaakt, zooals reeds voor een gedeelte het geval is. De geheele buitengracht is nog aan wezig. Men denke aan DANIËL WlLLINK'S Amsterdamsche Buitensingel van 1723; welk een vreugde dit boek door te zien, welk een droefenis te ontwaren hoeveel schoonheid er teloor ging. Want van het wonderschoone vestingstelsel van Amsterdam, dat in 1860 nog compleet aanwezig was, is niets meer over.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3