AMSTERDAM BRIEFKAART BOND HEEMSCHUT ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat en maandblad is Heerengracht 495, Amsterdam C. Tel. 36988 Postgiro 124326 BESTUUR DOEL Art. 1 der Statuten luidt: De Bond genaamd „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W. I. L. Secretaris H. CLEYNDERT Azn., Stadhouderslaan 119, 's-Gravenhage COMMISSIE HET DORP Secretaris Mr P. J. MlJKSENAAR, Watteaustraat 48, Amsterdam-Z. AAN HET SECRETARIAAT VAN DEN HEERENGRACHT 495 Dr J. A. BlERENS DE Haan,*) Voorzitter Amsterdam A. A. KOK,*) Secretaris Amsterdam J. R. KONING, Penningmeester Amsterdam Mr P. G van Tienhoven*) Amsterdam H. CLEYNDERT Azn. 's Gravenhage W. VOORBEYTEL CANNENBURG Amsterdam Dr M. D. OZINGA*) Voorburg EDO J. BERGSMA 's Gravenhage Mr Dr E Beumer Utrecht Dr G BROUWER 's Gravenhage Ir WOUTER Cool 's Gravenhage Mr A. LE COSQUINO DE BuSSY Amsterdam Jhr Mr J. VAN DER DOES DE WlLLEBOIS Amsterdam A. A. G. van Erven Dorens Arnhem Ir ]AN GRATAMA Amsterdam Prof Dr L. Knappert Oegstgeest Mr F. J. VAN LANSCHOT 's Hertogenbosch N. OTTEMA Leeuwarden Jhr Mr F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL 's Hertogenbosch W. H. SCHUKKING 's Gravenhage J. P. STRIJBOS Heemstede J. L. Tadema Haarlem J. J. TaLSMA Oosterbeek J W. VERDENIUS Hattem H B E. WARNAARS Overveen Mr W C. WENDELAAR 's-Gravenhage Mr J. Westerman Holstijn Amsterdam M. WlEGERSMA Drachten De zeven eerstgenoemden vormen het Dagelijksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 16