64 'DE HEEMSCHUTSERIE, DEEL 10 J. C. KERKMEYER. DE HISTORISCHE SCHOONHEID VAN HOORN. In De historische schoonheid van Hoorn behandelt de schrij ver in chronologische volgorde de voornaamste gebouwen en andere overblijfselen, die nog heden getuigen van den vroege- ren bloei der eertijds zoo be langrijke Zuiderzeestad en die Hoorn tot één der schilder achtigste steden van ons land maken. Na een schets van het ontstaan en de ontwikkeling der stad worden de gebouwen uit de Middeleeuwen met hun geschie- "denis en de aardige verhalen hieraan verbonden, beschreven. Dan volgt de Renaissance, het tijdperk van Hoorns grootsten bloei, de eeuw van de Oost en West Indische Compagnie, toen haar schepen de zeeën bevoeren, de eeuw waaraan nog menig statig gebouw en koopmanshuis herinnert. Ook eenige monumenten uit de 18e eeuw, die zoo sterk van die uit de 17e eeuw verschillen en waarvan zooveel prachtige voorbeelden bewaard zijn, wor den door den auteur behandeld. Het boekje wordt verlucht met teekeningen van den schrijver van poortjes, ge bouwen en gevelsteenen, benevens met afbeeldingen van teekeningen uit de rijke verzameling van het West-Friesch museum. Dit deel van de Heemschutserie is niet alleen een studie aan Hoorn gewijd, maar tevens een gids voor belangstellende toeristen. Daarom is in dit deel ook een moderne kaart van de stad gevoegd met de namen van straten, grachten en pleinen. ORll 3&jdL hJWJLJil! LJ -^C¥f! ut ;;?5r De Oosterpoort te Hoorn van 1578.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14