63 XXXVIII. HET OVERSTICHT. Ook het Oversticht' gaf een bijzonder fraai geïllustreerd propagandaboekje uit onder den sprekenden titelOp de bres voor Overijssel's natuurschoon. Dit werkje heeft een eenigszins ander karakter dan het vorige en bestaat uit een drietal artikelen, resp. van de hand van de Heeren Dr Ir J. DE HOOGH, J. W. VERDENIUS en G. A. BROUWER, leden van de Landschapscommissie. De eerste behandelt in zijn artikel „Overheidszorg voor Overijssel's Natuurschoon" de wijzigingen die het landschap in den laatsten tijd onderging door kunstmest, verkeersverbetering en industrialisatie, en bespreekt dan de verschillende wetten die van belang zijn voor natuurbescherming, als de Boschwet 1922, de Natuurschoonwet 1928, de Nuttige Dierenwet 1914, de Jachtwet, de Vogelwet van 1936, de Natuurbeschermings beschikking van 1940, de Bodemproductiewet 1939, enz. Verder pleit hij voor het nut van streekplannen en gemeentelijke uitbreidingsplannen, bespreekt de overheids zorg bij den aanleg van kunstwerken als de Twente-kanalen en hoogspannings geleidingen, de cultuurtechnische werken ten behoeve van de werkeloosheidbestrijding, de ruilverkavelingen, enz. Dankbaar moet hierbij herdacht worden wat aan natuur bescherming geschiedde op gronden van het Staatsboschbeheer en de Domeinen, door particulieren. Natuurmonumenten en het Overijsselsch Landschap. Noodig blijft echter de vastlegging van de resteerende woeste gronden in het Nationale Plan, en een ruim opgevatte Natuurbeschermingswet ter bescherming der zeldzame flora en" fauna. De Heer VERDENIUS bespreekt daarna nogeens de beteekenis van uitbreidingsplan en streekplan voor de natuurbescherming, waarna de Heer BROUWER een warm pleidooi levert voor de instelling van een laagveen-natuurreservaat uit de Beulaker- en Belterwijde met hun overlanden, een der mooiste laagveengebieden van ons land, daar er juist van deze faunistisch en floristisch zoo belangrijke laag- veenterreinen nog veel te weinig bewaard gebleven is. B. DE H. Op het Kampereiland.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13