61 2. Een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, wordt geweigerd, indien: a. voor vrij staande of vrij hangende reclames de oppervlakte grooter is dan 1 m2 en voor reclames, aangebracht of toegelaten aan winkelpuien en gevels, grooter dan 50 X 70 cm., met dien verstande, dat burgemeester en wethouders voor reclames van tijdelijken aard hiervan kunnen afwijken b. de reclames aan winkelpuien en gevels, met uitzondering van uithangborden, anders zijn of worden aangebracht of toegelaten dan aan den voorgevel, tegen het gevelvlak bevestigd en anders dan op regelmatige wijze verdeeld en tegen de penanten naast deuren en ramen; c. de reclame is of wordt aangebracht of toegelaten in voortuinen, tenzij het betreft reclames van ondergeschikten aard, ter aanduiding van het beroep of bedrijf; d. de reclame is of wordt aangebracht of toegelaten aan boomen, waranda's, koepels, bruggen, taluds van wegen en spoorbanen, alsmede tenzij aan de zijde van spoorbaan of emplacement aan stationsgebouwen; e. het aantal reclames, hetwelk is of wordt aangebracht of toegelaten aan winkels, magazijnen, garages of andere voor bedrijfsuitoefening bestemde of gebezigde ge bouwen, grooter is of zou worden dan zes. 3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid, kan geweigerd worden, indien het betreft reclames tegen of in de nabijheid van gebouwen, waarin het betreffende artikel niet wordt verkocht-of vertegenwoordigd. 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde wordt een vergunning, als in het eerste lid bedoeld, bovendien geweigerd of onder een of meer voorwaarden verleend, indien het betreft een reclame, die op zichzelf of in verband met de om geving, naar het oordeel van burgemeester en wethouders of, bij beroep, van den raad de omgeving ontsiert. OUDE HEEMSCHUTNUMMERS Het gebeurt bij herhaling dat bibliotheken of particulieren oude nummers van het maandblad vragen ter completeering van jaargangen. Soms kan aan dezen wensch voldaan worden, soms niet. Verder zijn vele exemplaren noodig van kortgeleden verschenen nummers om den nieuwen leden een completen jaargang te kunnen ver schaffen. Ook zullen er leden zijn die geen prijs stellen op het bewaren van het maandblad of die dubbele exemplaren hebben, of die de nummers wel bewaard hebben maar niet compleet en van de incomplete jaargangen afstand willen doen. Dit doet ons aan de leden vragenzend ons wat ge te missen hebt of stuur een bericht opdat er iets gehaald kan worden. Dan doen wij tezamen anderen een dienst. In een bibliotheek of openbare leeszaal kan beter een complete serie ingebonden jaargangen van het maandblad van den Bond Heemschut voor de bezoekers ter beschikking staan, dan dat de stapels incomplete jaargangen daar onzichtbaar weggeborgen zijn, terwijl elders losse nummers ongebruikt liggen. Vandaar deze oproep.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 11