45 En thans durven wij terug te komen. Nu niet in een breed opgezette actie om steun. Gelijke omstandigheden dwingen ook nu tot beperking, zoodat wij alleen een beroep doen op de begunstigers van It Fryske Gea en dus op hen, die vroeger aankoop van de mooiste gedeelten in Friesland mogelijk maakten. Wij hebben de .hand weten te leggen op een aaneengesloten gebied ter grootte van ruim 52 h.a. in de nabijheid van bovenbedoelde plassen. Het bestaat uit hooi- en rietland, moeras en water ten Westen van en aan den rijksstraatweg naar Steenwijk en ter weerszijden van en aan de Linde. Deze ligging maakt het mogelijk, dat iedere voorbijganger hier het vogelleven onbelemmerd kan gadeslaan. Vooral in het voorjaar is dit druk, wanneer „de polder" npg onder water staat en eenige honderden stuks waterwild zich hier verzamelen, "^alrijke Smienten, ook Slobeenden, Pijlstaarten, Winter- en Zomertalingen en Kuifeendjes kan men er waarnemen; in den winter van '40'41 en '41.'42 pleisterden er zelfs geruimen tijd eenige Kleine Zwanen. Eveneens treft men er de verschillende weidevogels aan, als Kievit, Tureluur, Kemphaan en Grutto. Een of meer Bruine Kiekendieven ziet men er bijna altijd boven het lage struikgewas zweven. Later in het seizoen valt het groote aantal Zwarte Sterns op, dat er niet alleen rondjaagt, doch ook nestelt. De Meerkoet is er talrijk en niet zelden komen Purperreigers er visschen. Uit deze korte opsomming moge de beteekenis van het terrein als vogelreservaat voldoende blijkendeze beteekenis zal toenemen, omdat het voor de jacht gesloten blijft. Ook de flora behoeft in geen enkel opzicht onder te doen voor die onzer mooiste moerasgebieden. Over deze bezittingen voerden wij reeds enkele jaren onderhandelingen. Wij mogen de familie DRIESSEN te Nijmegen dankbaar zijn, dat wij thans dit prachtige moerasland in eigendom kunnen verkrijgen. De goedkeuring voor aankoop werd reeds van de bevoegde instanties verkregen. Wij meenen dan ook te mogen verwachten, dat Uw steun ons zal bereiken. Het benoodigde bedrag is aanzienlijk en bedraagt rond f26.000.Waar gevaar voor ontginning nimmer is uitgesloten, vragen wij om spoedige hulp. Bedenk, hoe meer U steunt, hoe minder wij aan jaarlijksche rente en aflossing hebben uit te keeren; hoe beter gij dus ook ons werk in de toekomst bevordert. Drachten, voorjaar 1942. Het Bestuur van It Fryske Gea. Foto W Adema Wolvega Kapitale watermolen op den Lindedijk, behoorende bij het aan te koopen gebied

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 7