51 een stalenkaart van erfscheidingen: .betonnen palen met planken, gemetselde pylonen met ijzeren buizen in de meest wonderlijke krullen, lage muurtjes met ezelsruggen en gaas-versperringen worden afgewisseld door grillige getimmerten in schreeuwende kleuren. Meer gelijkheid en grootere eenvoud in de erfafscheidingen is in de nieuwe woonwijken van vele landelijke gemeenten dringend noodig. Poorten. Een Nederlander maakt poorten bij plechtige en feestelijke gelegenheden. In het dagelijksche leven vindt hij de inrijpoorten als zelfstandige bouwelementen spoedig te plechtstatig. Vandaar, dat inrijpoorten worden aangetroffen bij groote buitenverblijven en soms ook bij de zich van hun eigenwaarde bewuste boeren. Een ander karakter krijgen de poorten bij boerderijen van het binnenhoftype, zooals deze in Limburg voorkomen. Hier vormen zij de groote opening in den muur welke den binnenhof afsluit en is het inleidende motief wel van bijzondere beteekenis voor de ruimtewerking van het geheele gebouw. Als inleiding van een ruimte moet een poort diepte hebben. Poorten, welke in te dunne wanden zijn aangebracht, doen te schriel aan. Bovendien verdient het aan beveling, ervoor te zorgen, dat boven de opening voldoende massa overblijft, omdat de boog een gespannen vorm is, waardoor de verwachting wordt gewekt, dat zware lasten worden gedragen. De schoonheid van oude stadspoorten is mede te danken aan de geslotenheid boven den doorgang. Uit deze korte beschouwingen over de bouwelementen tusschen den weg en de woning moge blijken, dat deze vaak onopvallende en schijnbaar onbelangrijke bouwsels dikwijls een gewichtige rol spelen in landschap en straatbeeld, bovendien als inleiding tot het afzonderlijke huis verzorging behoeven en een toegewijde en smaakvolle behandeling waard zijn. NIEUWE LEDEN Als buitengewoon lid traden toe: Uit bovenstaande lijst blijkt dat de belangstelling voor het werk van den Bond Heemschut groeiende is. Dit geeft het Bestuur aanleiding den leden te verzoeken het Maandblad aan vrienden en bekenden ter inzage te verstrekken. De omslag biedt dezen keer gelegenheid om zich als lid aan te melden. Dit opstel werd ontleend aan het verslag van het Geldersch Genootschap tot bevordering en instand- houding van de schoonheid van stad en land. C. V. ALLERT DE Lange te Amsterdam. Mr J. Ringeling te Amsterdam. H. van Woudenberg Hamstra te Zutphen. Mejuffrouw J. M. Wanninkhof te Utrecht. Ir H. OTTO te Haarlem. Dr Ir J. T. P. Bijhouwer te Wagenmgen. Ir G. A. OVERDIJKINK te Bilthoven. P. RlENSTRA van STUYVESANDE te Amsterdam. E. VAN Houten te Amsterdam. Ir Z. Th. FETTER te Eindhoven P. KOOPEN te Driehuis-Velsen. J. LUYTEN te Haarlem. Mevrouw RlEMENS—REURSLAG te Amsterdam. Mr DlJCKMEESTER te Zutphen. K L. MOENS te Bloemendaal. D. VERHEUS te 's Gravenhage. H «v B. J. Fransen te Baarn. Alph. VAN WOERKOM te Nijmegen. D. A. Goedewaagen te Gouda. W. GERRETSEN te Arnhem. K. Perk Vlaanderen te Utrecht. Mr E. VAN BEUSEKOM te Oosterbeek. Verkoopassociatie Enci-Cemij N.V. te Amsterdam. Jhr Mr R. A. VAN RlJCKEVORSEL te Berhcum. C. M. van Koolwijk te Breda. Dr H. BRUGMANS te Amsterdam. Dr JOH. H. VAN BurkOM te 's Gravenhage. Mr G. W. TOEBES te 's Gravenhage. C. G. POUW te Amsterdam. Mr Dr K. F. O. JAMES te Rotterdam. B. VOGEL te Zwijndrecht. Ir A. Rothuizen te Middelburg.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13