HEEMSCHUT 31 SONOY geen succes behalen. Omdat de Meer niet bedijkt was, brokkelden haar oevers steeds af. Daarom kreeg Amsterdam, dat het eigendomsrecht bezat, vergunning, de Meer droog te malen. In het jaar 1624 besloot de Amsterdamsche vroêschap tot droogmaking en na eenig geharrewar waren in 1629 735 morgen land aan het water onttrokken. Lang zou de vreugde echter niet duren. Op 5 Maart 1651 veroor zaakte een springvloed op twee plaatsen tegelijk een dijkbreuk en de ingepolderde landen werden weer een prooi van Holland's grooten vijand (en vriend) het water. Niet minder dan 5 Meter water kwam er in te staan. Men ging echter niet bij de pakken neer zitten en reeds in 1652 was de Watergraafsmeer opnieuw droog gelegd. De tweede doorbraak was moedwillig, in 1672, toen Amsterdam de omgeving onder water zette ter beveiliging tegen de oprukkende Fransche troepen. In dit rampjaar werd Holland's erfvijand, het water, in den arm genomen om een anderen vijand voor Amsterdam's muren weg te houden. Men stak de dijken door om aldus het leger van Lodewijk XIV een halt toe te roepen. Inderdaad bleef de hoofdstad gevrijwaard voor een Fransche bezetting en toen het water zijn dienst had gedaan trachtte men het zoo gauw mogelijk weer kwijt te raken. Toen de dappere Hollanders hun onafhankelijkheid hadden bevochten en behouden, dank zij het genie van den jongen Prins Willem III en de reusachtige inspanning van Amsterdam, werd voor de derde maal, onverdroten, het werk hervat en Amsterdam's lustoord herkreeg z'n glans en heerlijkheid. De geschiedschrijver WAGENAAR vermeldt, dat in 1730 „227 huizen, onder welke zeer aanzienlijke landhuizen" in het Diemermeer stonden. Bovendien waren er tal van uitspannings plaatsen, die gelegenheid gaven aan de Amsterdammers om zich te vermeien in de vrije natuur. In 1702 bij de doorbraak van den Diemerdijk heeft de Watergraafsmeerdijk weerstand weten te bieden. De doorbraak van den Diemerdijk in 1651.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 5