r»: ,«c HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT ALGEMEENE VERGADERING Op Woensdag l April, des namiddags te 2 uur in het van Brienenhuis, Heerengracht 284, Amsterdam. Agenda 1. Opening door den Voorzitter. 2. Notulen van de vorige Algemeene Vergadering op 10 September 1941 te Haarlem. 3. Verkiezing van een lid van het Algemeen Bestuur in de vacature ontstaan door het vertrek van den Heer Ir W. BURDET. 4. Rondvraag en sluiting. Het Bestuur heeft het noodig geacht een Algemeene Vergadering bijeen te roepen, in hoofdzaak wegens punt 3 van de agenda. Dit sluit niet uit dat in den zomer getracht zal worden een Algemeene Vergadering met excursie te houden, op de wijze zooals dit in de laatste jaren geschiedde. Niettemin worden de leden (ver- eenigingen), donateurs en buitengewone leden (personen) uitgenoodigd de thans uitgeschreven vergadering bij te wonen, al ware het slechts om te getuigen van de belangstelling in Heemschut's werk. Artikel 8 der Statuten vermeldt: „De leden, buitengewone leden en donateurs hebben het recht tot 8 dagen vóór de verkiezing candidaten aan het Bestuur van den Bond op te geven, waarna door dat Bestuur een aanbevelingslijst wordt opgemaakt". Het spreekt vanzelf dat het Bestuur zich reeds een gedachte gevormd heeft, wie het best geschikt is de open gevallen plaats in het Dagelijksch Bestuur te vervullen. Niettemin zal het Bestuur gaarne vóór of in de vergadering de meening der leden vernemen. De verkiezing van een lid van het Dagelijksch Bestuur geschiedt door het Algemeen Bestuur, ingevolge artikel 8 der Statuten, luidende: „Het Dagelijksch Bestuur bestaat uit den Voorzitter van den Bond, benevens 6 leden, die door en uit het Bestuur worden gekozen". Wanneer de vacature vervuld is, zal het Dagelijksch Bestuur met 7 personen weder voltallig zijn, om ook in dezen tijd te trachten het goede werk van den Bond Heemschuthet waken voor de schoonheid van Nederland voort te zetten. Buiten de hierboven gegeven mededeeling, zal voor de te houden Algemeene Vergadering geen convocatie of uitnoodiging gezonden worden. Bij het persklaar maken van dit nummer kwam het bericht van overlijden van Professor HuiB LUNS, die een aantal jaren, namens de Maatschappij Arti et Amicitiae, eenplaats in het Algemeen Bestuur vervulde. Het Bestuur acht het oogenblik nog niet gekomen deze plaats te vervullen. Slechts wil het zijn leedwezen uitspreken, dat deze strijder voor schoonheid en kunst, deze kunstenaar van het penseel en van het Leven, deze onvermoeide werker van ons henen ging. De Secretaris.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3