ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat en maandblad is Heerengracht 495, Amsterdam C. Tel. 36988 Postgiro 124326 BESTUUR DOEL Art. 1 der Statuten luidt: De Bond genaamd „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. LEDEN V De leden van den Bond Heemschut zijn vereenigingen die ieder een deel der Heemschut gedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn; Contributie minstens f5.-— per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur zijn. MAANDBLAD Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het maandblad. Mededeelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom aan het secretariaat. BIBLIOTHEEK Aan het secretariaat is een leestafel met vrijwel alle Nederlandsche en buitenlandsche Heem schutbladen; de bibliotheek bevat de complete jaargangen en velerlei Heemschutliteratuur. COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W. I. L. Secretaris H. CLEYNDERT Azn., Stadhouderslaan 119, 's-Gravenhage COMMISSIE HET DORP Secretaris Mr P. J. MlJKSENAAR, Watteaustraat 48, Amsterdam-Z. Dr J. A. BlERENS DE HAAN,*) Voorzitter Amsterdam A. A. Kok,*) Secretaris Amsterdam J. R. KONING, Penningmeester Amsterdam Mr P. G. VAN TlENHOVEN Amsterdam Ir W. Burdet •- Laren (N.-H H. CLEYNDERT Azn. 's Gravenhage W. VOORBEYTEL CANNENBURG Amsterdam EDO J. BERGSMA 's Gravenhage Mr Dr E. J. BEUMER Utrecht Dr G. BROUWER 's Gravenhage Ir WOUTER COOL - 's Gravenhage Mr A. LE COSQUINO DE BUSSY Amsterdam Jhr Mr VAN DER DOES DE WlLLEBOIS Amsterdam A. A. G. van Erven Dorens Arnhem Ir ]AN GRATAMA Amsterdam Prof. Dr L. Knappert Oegstgeest Mr F. J VAN Lanschot 's Hertogenbosch N. OttEMA Leeuwarden Jhr Mr F. L. J. VAN RijCKEVORSEL 's Hertogenbosch W. H. SCHUKKING 's Gravenhage J P. STRIJBOS Heemstede J. L. TADEMA Haarlem J. J. TALSMA - Oosterbeek J. W. Verdenius Hattem H B. E. WARNAARS Overveen Mr W. C. WENDELAAR 's-Gravenhage Mr J. Westerman Holstijn Amsterdam M. WlEGERSMA Drachten De zeven eerstgenoemden vormen het Dagehjksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 16