HEEMSCHUT 37 OP DEN GOEDEN WEG. Willemstad's wallen zijn behouden en gedeeltelijk teruggebracht in den ouden vorm. De Stichting „MENNO VAN COEHOORN" deed daarbij goed werk. Het Raadhuis is aan de voorzijde, met toren gerestaureerd. Dat gaat dus vooruit, maar er is nog meer te herstellen aan wat Willemstad vroeger aantrekkelijk maakte. Dit gaat nu ook den goeden weg op, dank zij den waarnemenden Burgemeester, den Heer C. DANE, Lid van den Provincialen Oudheidkundigen Bond, die sedert 1940 als Burgemeester optreedt. Toen hij nog wethouder was, .werd op zijn initiatief met de restauratie van het Raadhuis begonnen. Nu wacht men alleen nog op de materialenvergunning om het laatste gedeelte zoowel buiten als binnen te restaureeren. Thans is ook weer het houten windwerk in eere hersteld, dat ongeveer 14 jaar geleden werd gesloopt en werd vervangen door een ijzeren windwerk. Dit laatste is nu onder de houten kap verborgen en door de twee luikjes, welke op de foto zichtbaar zijn, te bereiken en te gebruiken. Dit windwerk staat bij den bekenden O range-molen en die twee hooren zoo bij elkaar. De Kerkring bezit een kerk- gracht rond de mooie Koepel kerk. Tusschen gracht en straat vond men lang geleden een mooie grasstrook met enkele boomen. Een gedeelte boomen was in de laatste jaren geplant, doch het grasveld, of de strook, werd gebruikt om karren en bussen af te schuren, zoodat het een onoogelijke rommel was. Wie nu Willemstad bezoekt, vindt een mooie grasstrook om de gracht, geheel beplant met kastanjeboomen. Ook het verder verknoeien van oude gebouwen heeft zijn einde genomen. Getracht wordt de gebouwen te herstellen in den oorspronkelijken vorm en den nieuwen toestand aanpassend te maken bij den bestaande. Bijgaande foto laat een vervallen heerenhuis van omstreeks 1740 zien. De nieuwe eigenaar heeft hiervan twee woningen laten maken. De oude baksteenen, de Het windwerk bij den molen te Willemstad, zooals het werd hersteld.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 11