HEEMSCHUT 23 om afbraak te verbieden. De gevel werd afgebroken. Een nieuw huis werd gebouwd met een plat dak (zonder dak). Na vele onderhandelingen kon door de Schoonheidscommissie met meer bereikt worden dan wat afbeelding 2 aangeeft. De 3e afbeelding geeft een gevelaan den Binnenkant 27, een pilaster gevel met een verhoogden hals gevel onder kleine en boven groote klauwstukken en oeils de boeuf, een geveHdie zeer ver want is aan den meer bekenden gevel Oude Turfmarkt (op 't straatnaambordje staat Rokin) 145, gedateerd 1643, die voor komt in het boek van Philippe Vingboon's ceuvre. Het huis aan den Binnenkant was verwaar loosd en moest van koopmans huis met pakzolders gemaakt worden tot kantoor met wonin gen De gevel kwam in 1938 voor op de Gemeentelijke Monumen tenlijst. Daardoor konden meer eischen gesteld wordendaninhet De gevels O. Z.'Achterburgwal 31, 33, 35 die met afgebroken vorengenoemde geval. Hoewel mogen worden wegens de Rijksmonumentenlijst, 1941. niet alle Onderdeelen van den gevel behouden konden blijven, werd toch een bevredigend resultaat verkregen, zooals te zien is op afbeelding 4. De 5e afbeelding betreft twee verwaarloosde huizen aan den O. Z. Achterburgwal 31 en 33, die met het opvolgende huis één groep vormen, drie echt Amsterdamsche halsgevels, onge twijfeld een eigenbouwerijtje uit de 18e eeuw. Deze gevels staan niet op de Gemeentelijke Monumentenlijst. Omdat de Rijksmonumentenlijst, waarop ze weivoor komen, inmiddels bindende kracht verkregen heeft door het Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940, kan de eisch gesteld worden dat het karakter der bestaande gevels gehandhaafd blijft. Deze zaak is nog in behandeling. A. K. IJwuii "Befte»

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 9