22 HEEMSCHUT ARTIKEL 85. 1. Het is verboden een gebouw of ander bouwwerk van eenigen omvang, niet kunnende worden aangemerkt als zijnde van belang uit hoofde van zijn kunstwaarde, geschiedkundige herinneringen of door zijn bijzonderen aard of ligging, te sloopen vóórdat van het voornemen daartoe schriftelijk is kennis gegeven aan Burgemeester en Wethouders, onder nauwkeurige opgave van de ligging en de belendingen, en vooraleer na de ontvangst dezer kennisgeving veertien dagen zijn verstreken, tenzij Burgemeester en Wethouders reeds vóór het einde van dien termijn hebben medegedeeld, dat met de slooping een aanvang kan worden gemaakt. 2. Het is verboden een gebouw of ander bouwwerk, dat naar. het oordeel van Burgemeester en Wethouders met welk oordeel zij den belanghebbende binnen 10 dagen na ontvangst der na te melden schriftelijke kennisgeving in kennis stellen door zijn bijzonderen aard of ligging dan wel uit hoofde zijner kunstwaarde of daaraan verbonden geschiedkundige herinneringen, van belang is, geheel of gedeeltelijk~>tè sloopen of te wijzigen, vóórdat van het voornemen daartoe schriftelijk is kennis gegeven aan Burgemeester en Wethouders, onder nauwkeurige opgaaf van de ligging en de belendingen, en drie maanden na de ontvangst dezer kennis geving zijn verstreken, tenzij Burgemeester en Wethouders reeds vóór het einde van dien termijn hebben medegedeeld, dat met de slooping een aanvang kan worden gemaakt. 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing, wanneer met betrekking tot het terrein, waarop het te sloopen bouwwerk is gelegen, eene bouwvergunning is verleend. Met deze bepalingen, die opgenomen zijn in de Bouwverordeningen van vrijwel alle Gemeenten in de Provincie Noord Brabant, wordt althans bereikt dat een plotselinge afbraak wordt voorkomen en een tijdsbestek van drie maanden beschik baar isvoor onderzoek en pogingen om tot een betere regeling te geraken met behoud van het historische bouwwerk.. De Noord Brabantsche Gemeenten kunnen, wanneer het te pas komt, van dit voorbeeld gebruik maken, om zoonoodig een oud bouwwerk voorloopig te redden. Wellicht kan ook in andere provinciën dit voor beeld gevolgd worden. Deze belangwekkende gegevens werden ons verstrekt door ons Bossche bestuurslid, Jhr Mr F. L. J. V. RlJCKEVORSEL. III Aan de voorgaande opstellen omtrent de noodzakelijkheid van een sloopverbod willen wij gaarne nog iets toevoegen, aan de hand van een vijftal afbeeldingen, ons verstrekt door de Amsterdamsche Schoonheidscommissie en die een inzicht geven in het steeds vorderende vraagstuk van het behoud der schoonheid in de oude stad. De eerste afbeelding geeft een gevel van 1938, een fraaien gevel aan den O. Z. Achterburgwal 196, met verhoogden lijstgevel en een kuif met rococo-ornament. Hoewel vanwege de Schoonheidscommissie alle moeite gedaan werd om den gevel te behouden, mocht dit niet gelukken omdat de gevel niét voorkwam op de Gemeentelijke Monumentenlijst, die toen nog niet volledig was en omdat aan de vermelding op de Rijkslijst van Monumenten geen grond kon worden ontleend

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 8