r:,«o HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHU T'S AANDACHT HAD In de Heemschutserie zijn weder drie deelen verschenen, waarmede het dozijn, is volgemaakt: deel 10 van J. C. KERKMEIjER over Hoorn, deel 11 van Ir G. A. OVERDIJKINK, Langs onze wegen en deel 12, de Amsterdamsche Woonhuizen van den secretaris. Onvermoeid gaan we door. Binnenkort zal het deel over Haarlem verschijnen van Mevr. STERCKPROOT en ook de Amsterdamsche Merk waardigheden van E. VAN HOUTEN. Verder zijn verschillende onderwerpen in voor bereiding die de Heemschutgedachte betreffen. Het behoud van natuurschoon heeft nooit zoozeer behoord tot den daadwerkelijken arbeid van den Bond Heemschut. Dat kwam omdat de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten dit deed, later geruggesteund door de Provinciale Land schappen. In de laatste jaren hielp het Rijk krachtig mede, met als deskundig lichaam het Staatsboschbeheer. Als een hoogst belangrijke gebeurtenis kan nu vermeld worden de aankoop door het Rijk van een uitgebreid bosch- en heide gebied in Drenthe bij Dwingelo, de Kralosche heide genaamd naar het dorpje Kralo dat daarin ligt als een ongeschonden oud-Drentsche nederzetting. De Ver eeniging tot behoud van Natuurmonumenten bezit daar reeds een reservaat van ruim 750 H. A. Daaraan is nu door het Rijk een oppervlak van ruim 300 H. A. toegevoegd, zoodat een natuurpark van wel -1200 H. A. is ontstaan, een van de weinige plekken in Nederland die niet voor cultuurgrond bestemd zijn. Hoe zeer de mensch ook behoefte heeft aan de producten van den bodem, er moet ook iets overblijven van het groote geschenk der Natuur. De Stichting Menno van Coehoorn was reeds bezig geld in te zamelen om het oude wachthuis te Willemstad, merkwaardig onderdeel van de oude vesting, aan te koopen, toen het bericht kwam dat het wachthuis eigendom van het Rijk zal worden, zoodat het ook zonder ingrijpen van voornoemde vereeniging behouden zal blijven. Heemschut maakte zich sedert lang ongerust over twee oude lijnbanen te Steenwijk, die er vervallen uitzagen. De tijd heeft raad gegeven. De lijnbanen zijn weder in gebruik. Geen beter middel om monumenten of andere merkwaardigheden te behouden dan ze te gebruiken, ergens voor, liefst voor het doel waarvoor ze gemaakt zijn. 't Staat niet stil met de molens. Na de 4 in November en de 2 in December, kwamen ^er in Januari weer 2. De molen te Asperen (Z. H.) en de bekende steenen torenmolen te Gronsveld (L.). Voor beider behoud werd een matige bijdrage ver leend. Neêrland's molens gaan weer draaien. Het Departement O. W. C. heeft het vraagstuk der ontsierende reclame opgevat. Elke provincie heeft een verordening, maar deze zijn niet gelijk. Nu komt er een standaardverordening, vooralle provinciën gelijk. Het Departement was zoo vriendelijk ook aan den Bond Heemschut het concept voor advies te zenden. Omdat Heem schut zich sedert de oprichting, nu ruim 30 jaar geleden, met dit vraagstuk bezig houdt, werd deze geste op prijs gesteld. De Secretaris.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3