28 HEEMSCHUT DE HEEMSCHUTSERIE DEEL 7 Dr E H. TER KUILE. DE TORENS VAN NEDERLAND •Torens zijn monumentale bouwwerken bi) uitnemendheid. Heel de bestemming van torens is indruk te maken. Hun doel is op groote hoogte het geluid der klokken te zenden over de huizen aan hun voet, van verre het oog te treffen en de plaats aan te geven van het bijbehoorende gebouw, de stad of het dorp. Het kenmerk van een toren is, dat hij zich verheft, en zijn architectonische behandeling zal er dan ook in de eerste plaats naar streven dat oprijzende, massaal of luchtig, majestueus of speelsch, tot uiting te brengen en naar voren te halen. Het is dus geen wonder, dat onze torens bij uitstek populaire monumenten zijn. Zij' verpersoonlijken onze steden en dorpen meer dan iets anders, zij zijn de sym bolen van ons godsdienstig en burgerlijk heden en verleden. Men hecht zich aan een toren als aan een mensch. Inderdaad, torens hebben iets menschelijks, zij hebben een stem, en hun gestalte doet denken aan die van den mensch. Zegt men niet, dat de Onze-Lieve-Vrouwe-toren van Amersfoort met zijn teer silhouet en het ranke traptorentje tegen de achtkante lantaarn een verbeelding is van Maria met het Kind, en noemde men den Abdijtoren van Middelburg niet met een mansnaam „Lange Jan"? Torens behooren tot het karakteristiekste dat de bouwkunst in verschillende landen en verschillende tijdperken tot stand heeft gebracht, en ons land heeft op dit ge bied in meer dan één streek en in meer dan één tijdvak iets schoons en iets zeer eigens gewrocht. In de Heemschutserie mag dan ook een boekje over torens niet ontbreken, een boekje over de luidende en zingende, de stoere en de slanke, de simpele en de weelderige torens van Nederland. Velsen Ressen Reden

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14