HEEMSCHUT 27 XXXVI. MONUMENTENCOMMISSIE DER STAD UTRECHT. Het verslag over 1940 vangt aan met een woord van dankbaarheid over de haast wonderbare wijze, waarop Utrecht met haar talrijke schatten van geschiedenis en kunst voor oorlogsschade gespaard bleef. De stichting van een fonds voor onder houd en herstel van monumenten, vergelijkbaar met het Wijnhuisfonds te Zutphen, moest door de tijdsomstandigheden blijven rusten, hoewel daaraan nu meer dan ooit behoefte bestaat. Door het uitblijven van een beslissing van het Rijk kon nog geen begin gemaakt worden met de zoo hoog noodige restauratie van de Buur-, Jacobi- en Nicolaastorens. Een uitvoerige uiteenzetting geeft de commissie over de nog steeds hangende kwestie van de restauratie van de Geertekerk, waarover cok in ons blad al enkele malen geschreven werd. Daarentegen kon de restauratie van den kloostergang van St. Marie uitgevoerd worden en kon de commissie invloed uitoefenen op de kleuren van nieuwe gebrandschilderde ramen in het gebouw Leeuwenbergh. Ook over eenige particuliere gebouwen werd advies* uitgebracht, terwijl enkele aangelegenheden met betrekking tot de werven langs de Oudegracht de aandacht der commissie hadden. Aan B. en W. werd geadviseerd) een algemeen onderzoek in te stellen naar dé reclameborden langs de grachten. B. DE H. DE KEIT JESSTOEPEN VAN ELBURG Reeds eenige malen verschenen in dit blad mededeelingen omtrent stoepen in oude steden, de belangrijke functie die zij uit schoonheidsoogpunt vervullen. De inwoners der kleine steden zien dat veelal niet zoozeer. Daardoor was het noodig dat te Elburg opgetreden werd tegen den wensch, maar voor den 'bestwil van een inwoner. De adressen van den Bond Heemschut zullen een steentje een keitje eraan bijgedragen hebben. Uit de Kamper-Courant knippen wij Er is bericht ontvangen, dat de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming het besluit van den .raad van Elburg heeft vernietigd, waarbij aan den heer H. JONKER, Jufferenpad, vergunning werd verleend om zijn keitjesstoep te vervangen door een tegelstoep. Men weet, dat de heer JONKER zijn keitjesstoep reeds liet afbreken, nog vóór het raadsbesluit van kracht was geworden. Daardoor ontstonden moeilijkheden en een gerechtelijke uitspraak scheen den heer JONKER in het gelijk te stellen, n.1. dat hij een tegelstoep kon laten maken. Het besluit, thans door den secretaris-generaal genomen, ontneemt den heer JONKER de vrijheid, om de tegelstoep te laten afwerken. De burgemeester zal beslissen wat er gebeuren moet. De kans, dat voor het perceel weer een keitjes stoep komt, is door de nieuwe wending in deze zaak grooter geworden. Deze oogenschijnlijk onbeteekenende zaak is belangrijk voor het behoud van de schoonheid der provinciesteden. Want terwijl steeds aandacht werd gewijd aan de oude gevels, werd de stoep en de straat veelal vergeten. De straat is als de kamer, niet alleen de wanden zijn belangrijk, ook de vloer doet mede.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13