24 HEEMSCHUT HET MIDDELBURGSCHE STADHUIS Aan de Vrienden van Middelburg en de Bewonderaars van het Beschadigde Kunstwerk, het aloude Middelburgsche Stadhuis. Ondergetee- kenden, veree- nigd in onder staande Com missie, hebben het diep be treurd, dat het architectonisch 200 bijzondere Stadhuis van Middelburg op 17 Mei 1940 geheel uit brandde, doch zij verheugen zich, dat de plannen voor het herstel van dit monument thans tot uit voering zullen komen, waar mede, wat de gevel-restauratie betreft, de architect H. VAN HEESWIJK en, wat het interieur aangaat, Ir A. V. D. STEUR te Rotterdam belast zijn. Met groote voldoening hebben ondergeteekenden ervaren welk een energie en kracht er van de Gemeente Middelburg uitgaat om den luister terug te geven aan een monument, dat mede de faam en den rijkdom van de stad uitmaakt. Zij hebben echter de groote moeilijkheid overwogen om het interieur van het gerestaureerde gebouw weer die aantrekkelijkheid te geven, die aan het oude stadhuis bij het bezoek groote bekoring gaf en bij hen is de vraag gerezen of niet vele Nederlanders bereid zouden zijn om in natura voorwerpen af te staan uit hunne collecties, waaraan zij door traditie en piëteit gehecht zijn en die aldus een bestemming krijgen, waardoor hun voortbestaan wordt gewaarborgd. Zij hebben zich afgevraagd of voor zulke voorwerpen het Stadhuis van Middelburg niet een waardige plaats zou zijn, waar zij kunnen bijdragen tot de verfraaiing van het Interieur. Vooral hebben ondergeteekenden gedacht aan meubels, zooals bijzondere kasten, tafels, stoelen, geschilderd behang en andere merkwaardige in vroeger eeuwen gemaakte voorbeelden van ons aloude handwerk. Schets ontwerp van de ingangshal van het te restaureeren Stadhuis, door Ir A. VAN DER STEUR.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 10