16 HEEMSCHUT DEEL 6. G. A. HONIG. DE VROEGE MIDDELEEUWEN IN HOLLAND s"tf het Het boekje „De vroege Middeleeuwen in Holland" geeft geen vol ledig overzicht van dat tijd perk. Het brengt alleen de beschrijving van een aantal gebeurtenissen en toestanden, uit die tijden, die de belang stelling van het groote publiek zullen hebben. Onder meer worden de vol gende onder werpen behan deld De doorbraak van het Nauw van Calais, en hoedeherinne- ring daaraan waarschijnlijk nog voortleeft in een gedeelte der vroeg-mid- deleeuwsche Goedroensage; de waterwer- binnenland door de uitgestrekte ken der Romeinen; de veranderingen aan de kust en het wassende water veroorzaakt en het te gronde gaan van wouden, die Holland eertijds bedekten; de dijken, die werden aangelegd om het wassende water te keeren; de rol, die de aanleg van den Heer Huygendijk bij Alkmaar gespeeld heeft in den strijd van de Graven van Holland tegen de West- Friezen. Een volgend hoofdstuk beschrijft de oorzaken van de vervreemding van den volksadel der boerenbevolking in de dorpsgemeenschappen, waaruit deze was voortgekomenden zwaren strijd, dien het volk voor zijn bestaan te voeren had; het ontstaan van het Graafschap Holland uit de organisatie der kustverdediging tegen de Noormannen; hoe waarschijnlijk verklaard moet worden, dat de uitheemsche leeuw in het wapenteeken van Holland wordt gevoerd. Een derde en laatste hoofdstuk behandelt de kerstening dezer streken. Meer dan 25 aanhalingen uit oude brieven, kronieken en oorkonden verlevendigen den inhoud. lldl.I, Wl) ',S M)0 U Dl, UKW UITII'.li l'i I >00 O ■f# na*# &to»<U*TOW "ST"* vs&Y* 4K2wJ»>\ j V" .u ir^TL-Cen»*-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 18