14 HEEMSCHUT NATUURBESCHERMING Ons kwam een boek in handen dat door de kleine oplaag waarin het gedrukt werd, niet in veler handen komen kan. Het is getiteld: Het vraagstuk van de wettelijke natuurbescherming in Nederland, uitgave DEKKER 6 VAN DE VEGT, Nijme gen en Utrecht. Dit boek is het proefschrift van den Heer A. A. M. M. VAN DE VEN. Wegens het moeilijke onderwerp, en omdat het een Proefschrift geldt, onthouden wij ons van beoordeeling, maar meenen het boek te moeten vermelden om er de aandacht van belangstellenden op te vestigen. De drie hoofdstukken, die behandeld worden zijn: Verschijnselen die de noodzakelijkheid van natuurbescherming aan duiden, waarbij de toename der bevolking, de lust tot buiten wonen en het streven naar cultuur-technische werken. De wetten die voor het behoud van natuurschoon van belang kunnen zijn, waarbij de vogelwet en de jachtwet, maar ook de woningwet. Bijdrage tot de oplossing van het vraagstuk. Verder een uitgebreide lijst van literatuur en andere gegevens. Dit boek is te beschouwen als een doorwrochte studie, een leerboek voor wie op dit gebied belangstelling heeft. Er is nog een andere reden waarom wij dit boek vermelden. Vroeger jaren werd de Heemschutgedachte het streven naar het behoud der schoonheid van Nederland waartoe ook het behoud van natuur schoon behoort, met een zeker minzaam medelijden ontvangen, werden degenen die er aan deden als niet volslagen toerekenbaar beschouwd wegens hun gemis aan materieel denken. Nu is het wel een tijdsverschijnsel, langzaam gegroeid uit het verleden, dat er een door en door bestudeerd proefschrift verschijnt over dit deel der Heemschutgedachte, de natuurbescherming, en dat op een proefschrift over een zoodanig onderwerp de doctorstitel kan worden verleend. Aan Dr A. A. M. M. VAN DE VEN alsnog onzen gelukwensch. A. K. NIEUWE LED'EN Als buitengewoon lid traden toe: Pastoor A. RlENTJES te Maarssen. Dr J. FRANSEN te Amsterdam. Dr G. BROUWER te 's-Gravenhage. Ir WOUTER COOL te 's-Gravenhage. Dr A. VAN DE VEN te Rijswijk Z.H. H. J. TlMMAN te Amsterdam. A. BlERENS De Haan te Aerdenhout. Mejuffrouw T. G. VAN OPPEN te Hilversum. W. A. WILLINK te Winterswijk. Den leden, die hun contributie over 1942 nog niet betaald hebben, wordt verzocht dit te doen door overschrijving op de postgiro-rekening van den Bond Heemschut No. 124326.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 16