r:ï4 HEEMSCHUT T MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT BESCHERMVROUWE: H. M. DE KONINGIN Vergaderingen. Voor de Algemeene Vergadering, die steeds in 't voorjaar gehouden wordt, is thans een vaste dag gekozen, temeer om het samenvallen met bijeen komsten van aanverwante Vereenigingen te voorkomen. Dit zal dan zijn telken jare de laatste Zaterdag in April. Voor 1938 zal dit denkelijk te Hoorn zijn. De winterbijeenkomst van het Algemeen Bestuur is voorloopig vastgesteld op Vrijdag 11 Februari 1938; de leden van het Algemeen Bestuur worden verzocht dezen dag vrij te houden. De vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur die steeds maandelijks gehouden worden, zullen, beginnende Januari 1938, een vasten dag verkrijgen: de tweede Woensdag van de maand. Dit tevens ter mededeeling voor zendingen of berichten, die voor het Dagelijksch Bestuur bestemd zijn. Ledental. Het ledental groeit weder. De bedankjes komen steeds tegen het eind van het jaar. Over November 6 bedankers en daartegenover 7 nieuwe leden. Te Santpoort werd een plaatselijke Vereeniging opgericht, Vrienden van oud' Santpoort geheeten; deze behoort op den duur tot den Bond Heemschut toe te treden om _waar noodig gezamenlijk te kunnen optreden. De Bond van Nederlandsche Architecten heeft de gedachte een publicatie, opmetingen tot stand te brengen over boerderijen en andere landelijke bedrijven om vast te leggen wat nog bestaat en bezig is te verdwijnen. Het Bestuur van den B.N.A. zocht samenwerking met den Bond Heemschut. Deze zaak is tusschen de Besturen in bespreking. De vroegere Commissie tot Bevordering van de Heemschutgedachte onder de Jeugd, die thans van Heemkunde spreekt, zal haar tweede Heemkunde-tentoonstelling houden te Haarlem van 15 tot 30 Januari 1938. De Commissie de Weg in het Landschap, W.I.L., zal haar Jaarlijksche bijeenkomst houden te Utrecht in Terminus, op Dinsdag 7 December te 11 uur v.m. De opstellen die de Voorzitter in het Maandblad gaf over kleederdrachten trokken in ruime mate de aandacht van de Zeeuwsche pers. De Oud-Katholieke kerk te Haarlem is een oude schuilkerk. Er wordt een nieuwe kerk gebouwd langs den Singel aan den N.-W.-kant der stad. Het belangrijkste van het interieur van de oude kerk gaat naar de nieuwe, zoodat behoud van wat er overblijft van weinig waarde is In de Alblasserwaard zijn langs de polderwegen vele boomen. Voor verbetering der wegen zouden deze boomen moeten vallen, waardoor de schoonheid van het landschap belangrijk geschaad zou worden. De W.I.L. nam deze zaak ter hand in overleg met de Zuid Hollandsche Vereenigingen. Het ziet er naar uit, dat het resultaat bevredigend zal zijn. Onder de Gemeente Rheden is de smalle beukenlaan die van den hoofdweg gaat in de richting van de Kaap en de Zijpenberg. Een deel der beuken is gemerkt; de vraag rijst of deze boomen geleidelijk weg zullen gaan. In Westfriesland, onder Bangert, zijn belangrijke wegenplannen, waarbij de schoon heid in 't gedrang dreigt te-komen. De W.I.L. zal hier haar beproefde krachten aan wijden in samenwerking met het Westfriesch Genootschap.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1937 | | pagina 1