HEEMSCHUT Z MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT DE ALGEMEENE VERGADERING BESCHERMVROUWE: H. M. DE KONINGIN Zooals reeds in het vorige nummer werd aangekondigd, zal de Bond Heemschut zijn 26ste Algemeene Vergadering houden te Arnhem, op Zaterdag 19 Juni 1937. Telken jare vergadert Heemschut ergens anders. Dit jaar werd Arnhem gekozen omdat we daar nog niet geweest waren en omdat in dit voorjaar het Openlucht museum 25 jaar bestaat. Deze instelling is derhalve opgericht ruim een jaar na den Bond Heemschut. Indertijd heeft Heemschut zijn medewerking verleent voor de totstandkoming en de aardige herinnering is daaraan verbonden dat het eerste geschenk dat het Openluchtmuseum ontving, kwam van den Bond Heemschut. Het was een houten poortje van een oude boerderij afkomstig. Het Bestuur heeft, als in vorige jaren, moeite gedaan den dag zoodanig te vullen dat niet alleen voor de leden gelegenheid bestaat een belangrijke vergadering bij te wonen doch dat tevens door gezamenlijke maaltijden en excursie gelegenheid is voor kennismaking en bespreking. Dit is van buitengewoon belang omdat velen uit verwijderde deelen des lands hun werkwijze vergelijken en uitwisselen kunnen; want allen strijden voor hetzelfde doel: het behoud [der schoonheid van Nederland. Daarom is gezorgd voor een uitgebreid programma dat den dag vult. Reeds nu zijn dank verschuldigd aldegenen die toegang hebben hun medewerking te ver- leenen voor het welslagen van den dag. Het volledig programma met invulkaart wordt in de eerste dagen van Juni verzonden, zoodat de leden dan nog twee weken hebben, niet alleen om zich op te geven, doch om werkelijk belangstellenden aan te sporen dit ook te doen. De geheele dagverdeeling brengt mede dat dames zeer welkom zijn. De dagverdeeling is dan in het kort: 11 uur bijeenkomst in Restaurant Royal en aanvang van de vergadering, die gerekend wordt te duren tot ongeveer 12.30. 12.30 uur Bezoek aan het Stadhuis, het oude Duivelshuis van MAARTEN VAN ROSSUMontvangst door het Gemeentebestuur. 1 uur Geldersche koffietafel bij Royal. 2 uur Causerie over Oude Buitenplaatsen rond Arnhem, die 's middags bezocht worden, door den Burgemeester van Arnhem. 2.30 uur Bezoek aan de St. Eusebiuskerk. 3 uur met autobussen naar het Openluchtmuseum dat, na ontvangst en toelichting, bezocht wordt tot ongeveer 4.30. 4.30 Thee in Restaurant de Waterberg, op het terrein van het Openluchtmuseum. 5 uur Met de autobussen langs de oude buitenplaatsen en door de bezittingen der Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten. 6.30 uur Gemeenschappelijke middagmaal in Hotel Sonsbeek. Alles is zoo geregeld dat veel geboden wordt en de kosten matig zijn, zoodat ook dit laatste geen bezwaar behoeft te zijn om den nuttigen dag mede te maken. Het Bestuur meent daarom te mogen rekenen op een trouwe opkomst.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1937 | | pagina 1