W4m; iï^w^Ê 4 HEEMSG%UT 43 1 1 -'7-% H; *r* •-<■': 't»> "Ï;V- c Doorwerth, voor Oosterbeek funest ge- ^noemd. Waar men vroeger vrij wandelen Tkon, uren ver in ongekunstelde, onbe- «duimelde natuur, met niets anders (maar Jhoéveel!) dan 't mooie land, debosschen, ^,de vogels, de vergezichten, daar zijn nu «villa's met omhekte tuinen en auto-garages, nieuwe wegen, zóó maar over 't land «^gelegd met het oog op mogelijke toe- jkomstige behoefte en 4 En zie villapark Doorwerth werkt aanstekelijk in oostelijke richting; moest 4 L de alsmaar praktisch denkende en ver- /zinnende moderne verkeers-verstands- fmensch niet een heerlijke gelegenheid ^ontdekken om den ouden Oosterbeekschen jjweg met de noodlottige v. d. Molenallée te verbinden door een nieuwen weg, die je in. de auto twee minuten vlugger in Heelsum doet komen, doordat bochten maken en een vreeselijke helling nu vermeden zal worden? Ontzaglijke voordeelen, alles beheerschende factoren nou u Voor Zijne Majesteit Afgod Verkeer moeten wij /weer eens diep ^buigen. Zijn trouwe vazal Bouwterrein zal zich nestelen op Hoog-Oorsprong^ De ontzieling van Doorwerth heeft als rampzalig (diaar niet noodzakelijk) gevolg de aanranding van dit -lieflijke land met zijn weelderige plantetïgroei't is de «prijs, die men betaalt voor de „grootsche" voordeelen. En als hier op dit eerste gedeelte (hoe is het schandaal mogelijk) het landhuisdrama zich voltrokken heeft, wel, wat zal dan ijverige bouwmaatschappijen verhinderen om zoo bij brokjes en beetjes de overige „H. Oorsprong", op te koopen en te exploiteeren? Nu reeds moeten wij in diepe teleurstelling machteloos toeaien, hoe aan den rand van het in vredige woudrust verzonken bosch de ruwe bijl weghakt de tallooze teere berkjes, de sierlijke dennen en het overal verspreide eikenhakhout. En dit land' moet „bouwrijp" wordeneen wandaad Dit dreigt te worden het grofste natuurschendirigsschandaal, misschien ooit in Gelderland voorgekomen. Van nu af aan is „Hoog-Oorsprong" in voortdurend gevaar; van nu af aan moet aan alles gedacht worden, dat de dreigende verkaveling zaf.kunnen verhinderenhet behoud van dit prachtige natuurschoon is niet een Oosterbeeksdie of Arnhemsche kwestie; het is er een voor geheel Nederland, voor allen, die hopen, (dat Hollands grootste en rijkste tuin niet verder den treurigen weg op zal gaan van Haarlems omstreken en het Gooi Ik wil niet eindigen zonder hier den heer P. R. jV. D. VELDE Jr. hartelijk dank te zeggen voor de meeste der vermelde gegevens en een zeey; goed, door hem zelf gemaakt kaartje van het landgoed, waarop alles te vinden is. j Fr. Althuizen. T'i -'A-U', t HOOG-OORSPRONG BIJ OOSTERBEEK. DOOR DEZE NATUUR WORDT EEN BREEDE WEG GEHAKT

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1933 | | pagina 9