48 HEEMSCHUT Laat ons dan voorzichtig zijn met de weinige historische voorwerpen, die wij nog bezitten. Waar zal de belangstelling in Amsterdam's grootsche en merkwaardige geschiedenis door opgewekt worden, als het niet meer kan door die oude monumenten, grof en verweerd, die zwijgend staan, maar ons verhalen zouden kunnen vertellen van roemruchte daden en oude tijdén; van felle oorlogen en diepe romantiek; die alles gezien, alles meegemaakt hebben. Laten wij ze ontzien, wij, die zooveel jonger zijn dan zij Ouderkerk, December 1932. C. VAN DE GRIEND. Grondbezitters en bewoners VAN HET OOSTEN DES LANDS. EEN HEEMSCHUT' BRIEFKAART Bij de veelvuldige briefwisseling van 't Secretariaat komen de meest uiteenloopende stukken in, rijp en groen, overvloeiende van dankbaar heid of van felle verbolgenheid. Doch ook zeer aantrekkelijke stukken. Een ervan reproduceeren we hier naast. Dit is de rugzijde van een briefkaart, die de bestuursleden der vereenigingen uit 't nabije Oosten voor hun briefwisseling gebruiken. Inderdaad zeer aantrekkelijk. NASCHRIFT. In den zomer van 't vorig jaar vervoegde zich aan 't secretariaat een jongen man met een aanbeveling van bevriende hand. Hij had 't gymnasium afgewerkt, wilde journalist worden doch 't was zoo moeilijk om aan den gang te komen. Al sprekende bleek.dat de Heemschutgedachte in hem sluimerde en we raadden hem: schrijf een artikel voor Heemschut's maandblad. Hij woonde te Ouderkerk en juist stond de bekende Ouderkerker brug in de belangstelling, want die brug zou moeten wijken voor 't groot-verkeer. Hij schreef een artikel, 't werd van wat kantteekeningen voorzien en de tweede proeve kwam als zijn eersteling in 't blad, het Octobernummer 1932: De Amstelbrug te Ouderkerk, door C. VAN DE GRIEND. Heel de Nederlandsche pers nam 't over en wij waren daar minstens even gelukkig mede als de jeugdige schrijver. Hij r had iets stils, iets beslotens in zich, gaf zich niet zoo gemakkelijk of vlug. We moedigden hem aan schrijf nog eens iets. Langs dien Amsteloever staat een zonderlinge oude paal, daar zijn er meer van en nog meer geweest, hier is een boek waar er wat van instaat en daar en daar zijn meer gegevens. Hij kwam met een nieuw artikel „Amsterdam's oudste monumenten. Ban- en Scheidpalen" Omdat voor een goede typografische verzorging van het blad bij voorkeur plaatjes behooren en het artikel niet „actueel" was, bleef 't 'n paar nummers liggen. Totop 'n ochtend bij de post een zwart- gerande kaart was. Wie zou 't zijn CORNELIS VAN DE GRIEND, de jonge VAN DE GRIEND één en twintig jaar, na een kortstondige ongesteldheid overleden, 18 April 1933. Uit piëteit is thans zijn tweede artikel opgenomen. Volkomen ongecorrigeerd; net zooals zijn jeugdige hand het schreef. Te laat? Ach neen. - A. K. Spaart de oude houtopstanden op Uwe Erven Zij vormen de schoonheid daarvan en van het landschap. Spaart de wallen rondom Uwe weiden en bouwlanden. Zij dienen tot nesteling en verblijf van nuttige vogels die insecten verdelgen. Zj helpen de winden keeren en zij brengen humus door hunne bloderen Spoorteen enkel stukje heide Ook dit werkt mede tot afwisseling en schoonheid van het landschap en verschaft den bijen voedsel Bewaart zooveel mogelijk den mooien eenvoudigen vorm en de gevels Uwer Saksische hoeven. Zij hebben een eigen, woardig karakter Tracht bij de toepassing van nieuwe denkbeelden in den landbouw bet goede van het oude te behouden. Houdt Uwe eigen taai-het Neder-Saksischedialect-ineere.Deze is zeker zoo oud als de Mederlandsche taal en heeft een eigen bestaansrecht Bewaart de oude Saksische namen van Erven en gronden en houdt Uvwz^&Jksgewöonten in eere. Bewoners van stad en land,-weert-waar ge kunt, leeljke reclame. Verzorgt Uw Erf en Uwe bloemen. Dit schept levensvreugd en siert U zelf en Uwe-gansche omgeving. Directie RuksmuseumTwenthe. Bestuur Oudheidkamer fwi:m n. Bestuur rtvruiuv Doc,et Bestuur .Het OverstIcht: Leert dan reizen met gepeizen Naer pallaizen, uit het slick Dezer werrelt, die zoo dwerrelt Eeuwig gaet voor oogenblick.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1933 | | pagina 14