ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat, adviesbureau en maandblad is Heerengracht 495 - Amsterdam C. - Telefoon 36988. BESTUUR Het bestuur is samengesteld: DOEL Art. 1 der Statuten luidt: De Bond genaamd „Hecmschu t", stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. LEDEN De leden van den Bond Heemschut zijn vereenigingen die ieder een deel der Heemschutgedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn; de contributie bedraagt minstens f5.— per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur zijn; de contributie bedraagt minstens f25.— per jaar. CONTRIBUTIE Den leden wordt verzocht hun contributie te betalen in de eerste maanden van het jaar op de postgirorekening van den Bond Heemschut 124326. Heeft deze betaling in het eerste kwartaal niet plaats gehad, dan wordt per kwitantie beschikt. MAANDBLAD Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het maandblad franco per post. Mededeelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom aan het secretariaat. Abonnementsprijs voor niet-leden f5per jaar. Afzonderlijke nummers f0.50, verkrijgbaar bij den uitgever F. VAN ROSSEN - Nassaukade 175 - Amsterdam - Advertenties zenden aan den uitgever voornoemd. ADVIESBUREAU Het adviesbureau belast zich in hoofdzaak met de beoordeeling, zoonoodig verbetering van bouwplannen in die streken waar nog geen schoonheidscommissie is. BIBLIOTHEEK Aan het secretariaat is een leestafel met vrijwel alle Nederlandsche en buitenlandsche Heemschutbladen; de bibliotheek bevat de complete jaargangen en velerlei Heemschutliteratuur. De uitgebreide topografische atlas van Nederland van den Secretaris is daar tevens aanwezig en voor belangstellenden te raadplegen. PERMANENTE COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W.I.L. voorzitter Mr. F. J. VAN LANSCHOT te 's-Hertogenbosch. Ie secretaris H. CLEYNDERT, Azn., Laan Copes van Cattenburch 21, 's-Gravenhage. 2e secretaris Jhr. Mr. F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL, St. Jansingel 19, 's-Hertogenbosch. HEEMSCHUTTENTOONSTELLING 1933 voorzitter van het tentoonstellingscomité Mr. J. A. VAN SONSBEECK, Amsterdam, secretaris J. R. KONING, Middenweg 72, Watergraafsmeer, Amsterdam, O. Mr. J. A. VAN SONSBEECK,*) Voorzitter, Amsterdam W. Graadt van Roggen, Utrecht A. A. Kok,*) Secretaris, Amsterdam Prof. Dr. L. KNAPPERT, Oegstgeest G. A. POS,*) Amsterdam C. R. T. Baron Krayenhoff, Wassenaar J. R. Koning,*) Amsterdam Dr. Henri Polak, Laren (N.-H.) Mr. P. G. van Tienhoven,*) Amsterdam J. P. Strijbos, Bentveld Edo Bergsma. Arnhem D. F. Tersteeg, Naarden Prof. Dr. H. BRUGMANS, Amsterdam Jhr. Jan Feith, 's-Gravenhage Mr. W. B. Buma, Marssum N. Ottema, Leeuwarden Mr. D. Crena de Jongh, Amsterdam Mr. W. C. Wendelaar, Alkmaar W. Croockewit W. A.z., Amersfoort J. L. Tadema. Haarlem A. A. G. van Erven Dorens, Arnhem De vijf eerstgenoemden vormen het Dagelijksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1933 | | pagina 16