rio HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD Eerst de Brug te Ouderkerk. Uit de beide afbeeldingen op de achterpagina blijkt duidelijk de bestaande toestand en de plaats waar de nieuwe breede verkeersbrug komt. Voor de eigenlijke dorpskom zal de oude brug niet dan noode gemist kunnen worden. Als een der opmerkelijk heden diene, dat aan den Zuidkant op grondgebied van Ouder-Amstel liggen de Ned. Herv. en de R.-K. Kerken, zoodat de bewoners van den Noordkant bij verdwijning van de oude brug een geduchte omwandeling mogen maken. De stand van zaken is nu zoo, dat de Provincie bereid is de brug eerst te herstellen en dan over te doen aan de Gemeenten, doch dat de zaak nog vastloopt op de jaarlijksch wederkeerende kosten van bediening. Hopelijk wordt ook dit bezwaar nog overbrugd. Dan de Rijn te Woerden. Blijft een belangwekkend geval. De plaatselijke pers liet zich gelijk te verwachten was niet onbetuigd. Het „Rijncomité" hield een vergadering „ter bespreking van de houding die aangenomen zal worden tegenover de actie ontwikkeld door de Vereen. JHeemschut." Eerst werd betreurd dat Heemschut zich niet met dit Comité in verbinding had gesteld en daarna „besloten om geen tegen-actie te voeren, omdat het geplaatste stuk door zijn verdachtmakingen beneden peil was." Dat is mannentaal! De N. Rott. Crt. van 15 Dec. '32 gaf een keurig artikel, waarin behalve een goede afbeelding, twee argumenten naar voren werden gebracht. Eerst het feit, vroeger jaren door ons reeds genoemd, van het golvend straatniveau van een gedempten Rijn doch ook dat het onjuist is „te trachten dit ingrijpende plan te verwezenlijken aan den vooravond van den aanleg van den nieuwen Rijksweg ten Zuiden van Woerden langs." Juist! Het verkeer in Woerden zal zich dus in de toekomst waarschijnlijk gedragen in den zin als te Muiden en Naarden! Begin Januari wordt te Utrecht een vergadering van het Algemeen Bestuur gehouden met drie belangrijke agendapunten. De installatie van de Permanente Commissie inzake beplanting langs wegen zal plaats hebbende stand van zaken van het Adviesbureau wordt behandeld en voorbereid wordt de in Sept.—Oct. '33 te houden Heemschuttentoonstelling in het gebouw van het Koloniaal Instituut. De zaak van het Bikberger Bosch heeft zijn beslag. Gedeputeerde Staten van N.-H zonden ons Bestuur een exemplaar van hun Besluit van 7 Dec. 1932 waarin, met redenen omkleed, de goedkeuring onthouden wordt aan het Raadsbesluit der Gemeente Huizen inzake een deel van het uitbreidingsplan betreffende de bebouwing met dubbele villa's van het Bikberger Bosch. Bij doorlezing van dit omvangrijk stuk treft het hoe buiten de wettelijke voorschriften het respect voor het landelijk karakter en dus van de schoonheid een rol speelt. Het is merkwaardig gade te slaan hoe bij herhaling gepoogd wordt de krachten te vereenen. Eerst ruim twintig jaar geleden de bond Heemschut. Toen eenige jaren geleden de Monu mentendag. Nu de Contact-commissie inzake natuurbescherming. Dat gaat goed. Geen concurrentie-begrip. Hindert niet wie 't doet als 't maar gebeurt. CANDIDUS puntdichtte zestiend'halfjaar geleden reeds van der Bonden Bonden Bond. A. K. SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. - TELEFOON 36988. ALLE STUKKEN, ZOOWEL DE REDACTIE ALS HET ADVIESBUREAU BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET- LEDEN F 5PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE. NUMMERS F 0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1932 | | pagina 1