78 HEEMSCHUT en veelal beboschte zandgrond neer op de -malsche weiden en de hellingen zijn door den tijd begroeid geraakt. In dezen zin wordt de huivering voor zoo'n groot gat erbij verzacht. Daarbij komt nog dat het bewuste terrein geen ongerepte natuurlijke bodem meer is, het zijn verwaarloosde akkers, de bodem is dus al eens diepgespit, de oerlaag gebroken. Een uitgraving op dit vrij hoog gelegen terrein behoeft niet tot op het grondwater te zijn en kan ook weer ten deele zoo diep dat er waterpartijen ontstaan. Het is verder de bedoeling om de geheele zaak in aesthetisch en vakkundig bekwame hand te geven. Dan zweeft er iets van een nationaal park, niet een nationaal park zooals de Amerikaan dit kent, ongerepte natuur met planten- en dierenwereld en autochthonen, want wilde erfgooiers zijn er niet meer. Men wil in 't Gooi aaneenschakelen de overproductie der kweekerijen, de werkloosheid en de schoonheid. Of dat gelukken kan. Het is blijkbaar niet de bedoeling de open heidevelden, de vrijwel ongerepte natuur te beplanten, want daar komen geleidelijk meer boomen dan gewenscht is sedert de schapen ontbreken die vroeger deze zaailingen in de kiem uitroeiden. Men wil echter de omzooming verfraaien met eenige honderdduizenden heesters en andere gewassen. We zouden zeggen niet te veel en onder goede leiding, dan is het te overwegen. In Tervueren bij Brussel is reeds zooiets. De ontsierende reclame die in de meeste provinciën vrijwel verdwenen is treedt in Brabant ondanks de Provinciale Verordening nog steeds brutaal op- Het Provinciaal Gouvernement laat het daar echter niet bij. Aan vele Brabantsche Gemeentebesturen is opgave gevraagd van aanwezige reclames. Die welke behoorlijk aangevraagd zijn kunnen blijven tot einde 1933. Die welke zoomaar zijn neergezet moeten weg, zoo noodig met eenigermate krachtige maat regelen. Dan blijven over de reclames in de bebouwde kommen. Daar moeten de Gemeenten dan zelf maatregelen tegen nemen. In ieder geval, de strijd vordert. Te 's-Graveland is een schoonheidscommissie tot stand gekomen, grootendeels uit kunst schilders en andere „kunstlievende leeken" zoo de architecten dit noemen bestaande. Altijd beter dan in het aangrenzende Kortenhoef waar de schoonheidscommissie bij gebrek aan beter onderlegde leden grootendeels bestaat uit de dorpstimmerlieden, 't Is jammer dat er ergens in Nederland reeds een nederzetting is die Kijfhoek heet, anders was dat een mooie naam voor 't oude Cortevenne. De Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten zond een circulaire om geld bijeen te brengen voor aankoop van het Onzalige Bosch dat eigenlijk Onsael bosch moet heeten. Dit is als een enclave gelegen in het groote complex van 2200 H.A. van Hagenau, Rhederoord, Beekhuizen, Worth-Reder heide. We wenschen deze vereeniging dat het haar gelukken moge in dezen moeilijken tijd het bedrag bijeen te krijgen, noodig om het Onzalige bosch m bezit te krijgen. De Vereeniging Oud-Haerlem te Haarlem heeft de vaardigheid haar excursies zoo aantrek kelijk te maken dat steeds een flink getal personen komt. Onlangs naar Beverwijk, Marguette, Assumburg. Dezer dagen naar het Paviljoen Welgelegen aan den Hout. Daar was veel te zien. Eerstens de nieuwe aanbouw om het oude gebouw dienstig te maken voor Provinciaal Gouvernement. Die aanbouw in roode baksteen met ijzeren ramen past heel goed, harmonieert, bij den ouden bouw die van pleister ontdaan is en daar zeer van opgeknapt is, ook al is deze wellicht van den aanvang bepleisterd geweest. Dan de geschenken, de tallooze geschenken, sommige zeer goede kunstwerken, andere geschenken zonder meer. Doch merkwaardig zijn de historische vertrekken, waar eens Koning LODEWIJK vertoefde en waar WlLLEMIJN— Prins WILLEM V's gemalin in een soort ballingschap vertoefde. Goede LODEWIJK-stijl en empire interieurs. Speciaal de wijze van restaureeren der meubelen met hun bekleeding trok de aandacht; als bij een oud bouwwerk, beter aanlappen dan nieuw maken. Het huis Houtmarkt 17 te Haarlem, met een merkwaardigen bouwvalligen gevel heeft de aandacht. Door samenwerking van verschillende vereenigingen wordt getracht dien gevel te behouden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1932 | | pagina 4