ZLo. HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. - TELEFOON 36988. Heemschut kreeg in 't jaareinde nog al wat lidmaatschapbedankjes. Moge dit op 't ledental en 't contributiecijfer al niet veel uitmaken, doordat weer anderen in den loop van 't jaar toetraden, toch stemt 't tot nadenken wanneer men ziet wie bedanken, 't Is de tijdnood. Wordt eikenschors bij 't pond gewogen, men weegt kaneel bij 't lood. Als vereenigingsleden traden toe het Genootschap Niftarlake dat zich speciaal met de Vechtstreek bezighoudt en de nieuwe Stichting het Limburgsch Landschap. Het blad moet weer eens herzien worden. Hopelijk geeft 't volgend nummer, 't eerste van 1932, een ander aanzicht. De laatste walwindas. aan de Nieuwe Teertuinen te Amsterdam, is gerestaureerd ingewijd; merkwaardig te constateeren hoe zelfs voor zulk een luttel object belangstelling is ontstaan. De Heemschutgedachte groeit in de menschen. Het Paardewater te Gorinchem zou gedempt worden. Gedeputeerden schortten het Raads besluit op tot 1 Maart 1932. Dit dient dus in 't oog gehouden te worden. De geruchten omtrent demping van de Spilsluizen te Groningen zijn. voorbijdie zaak is .van de baan. Kleine bijdragen verleende Heemschut voor de molen op de Doesburger heide te Ede, voor een geveltje te Monnikendam, voor het stadhuis te Veere. Het geveltje aan de Antonisstraat te Haarlem is met gratis leiding bij de herstelling gereed; de gevelsteen van „vóór 't beleg" is er weer in en de nieuwe gedenksteen, die niet erg mooi was, zit in den zijgevel. Over het Adviesbureau hangen sombere wolken. Indien de Rijkssubsidie, die Heemschut voor zijn algemeen werk ontvangt, wordt bezuinigd, is 't met 't Adviesbureau gedaan want dit blijft nu net op 't kantje af in 't leven. De tijd zal leeren wat hier gebeuren moet. Als die Brabanders nu maar een eigen Provinciale Commissie stichtten zou de grootste moeilijkheid van de baan zijn. De natuurbeschermingswet zweeft nog steeds. De Minister zond het concept voor advies aan verschillende vereenigingen. De A.N.W.B. bracht een wel bestudeerd advies uit. Boomen langs wegen vroegen op verschillende plaatsen aandacht; geen wonder wanneer men ziet hoe allerwege in Nederland aan den weg gewerkt en verbeterd wordt. Dat hier en daar'iets sneuvelen moet ligt voor de hand. De Wegencommissie blijkt echter ook't aesthetisch element en daarbij de boom eer aan te doen. ALLE STUKKEN, ZOOWEL DE REDACTIE ALS HET ADVIESBUREAU BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET- LEDEN F 5.PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS F 0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 1