HEEMSCHUT oZZ MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. TELEFOON 36988. INTERNATIONAAL MONUMENTENCONGRES ATHENE Zoo den lezers bekend kan zijn, wordt te Athene op initiatief van het Internationaal Instituut voor Intellectueele samenwerking als onderafdeeling van den Volkenbond eene internationale conferentie gehouden te Athene. Hiervoor zijn uitgenoodigd „des experts" op het gebied van conserveering en restauratie van monumenten. De West-Europeesche deelnemers deden de reis via Marseille, per stoomschip, 3 dagen ineen door tot den Piraeus. Op zichzelf reeds een belangrijke tocht, van Marseille door de straat van Bonifacio tusschen Corsica en Sardinië door de Tyrrheensche zee, de straat van Messina, om kaap Spartivento, de Ionische zee, de Golf van Patras, de Golf van Corinthe, door het kanaal van enkele kilometers, dat den Peloponesus afknipte van Europa, naar den Piraeus, Athene's zeehaven. Welk een overweldigende schoonheid, die van de uitnoodiging geen gebruik maakten hebben ongelijk gehad, zij hebben Corinthe niet gezien, blakend in de zon met als voorgrond de blauwdoor- zichtige zee en als achtergrond het bergsilhouet van het geheimzinnig verblijf der Goden. Woensdagochtend, 21 October, had de opening van het Congres plaats in het Academie gebouw van Athene. Daar waren in de aula een in neo-griekschen stijl aangekleede zaal een twee tot driehonderdtal personen, waarvan ongeveer 100 congressisten. De eerepresident M. PAPANDREOU, Ministre de 1'Instruction Publique de Grèce, hield een korte reden waarin naar voren werd gebracht de belangrijkheid der Grieksche Monumenten. Na een korte reden van M. PAUL VALERY, délégué du Comité Permanent des Lettres et des Arts de la Société des Nations werd de eigenlijke openingsrede gehouden door M. JULES DESTREE, Ancien Ministre des Sciences et des Arts, Président du Comité de Direction de 1'Offlce international des Musées, een bejaarden Franschman, die uiteenzette wat de Coöperation intellectuelle feitelijk bedoelde te zijn, in welke uitlegging het kleine Holland een pluim kreeg als „les grandes Pavs-Bas" en waarin tot slot spreker als zijn meening gaf juist datgene wat naar modern begrip het belangrijkste is bij de conserveering en de restauratie der monumenten, dat de schoonheid blijft. Een verheugend feit inderdaad deze gedachte te vernemen bij de openingsrede van een bijeenkomst van internationale deskundigen. Want immers hoevele monumenten, groot en klein zijn keurig gerestaureerd doch verloren bij deze behandeling geheel of ten deele hun schoonheid. De personen, die ingeschreven staan als „délégués et experts" zijn: ALLE STUKKEN, ZOOWEL DE REDACTIE ALS HET ADVIESBUREAU BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET- LEDEN F 5PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS F 0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. M. Carlo Anti, Don JUAN ARRATE, M. N. Balanos, Professeur a 1'Université de Padoue. Architecte a Madrid. Ingénieur, Conservateur des Monuments de 1'Acropole a Athènes.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 1