6 HEEMSCHUT Zoowaar Brabant verkreeg inmiddels een verordening tegen ontsierende reclame, nu zijn alle provinciën voorzien. Ook buitenlandsche adviezen werden ten beste gegeven; zoo werden o.a. voor nuttig doel het Deensch consulaat model-verordeningen verstrekt. Voor de verkiezingen heeft men het noodig gevonden de Amsterdamsche straten met letters te bevuilen, dat moet nu ook eens uit zijn De fraaie boomgroep aan den IJseloever te Wijhe bij Zutfen bleef, dank zij de hulp van het Provinciaal Bestuur van Overijsel behouden. Aan den Monumentendag deed Heemschut mede gelijk zoovele andere vereenigingende steeds groeiende bekendheid voedt de Heemschutgedachte. Een nieuw arbeidsveld komt naar voren, de Heemschutgedachte bij de jeugd. Ten deze doet reeds veel de Vereeniging voor schooltuinen en boomplantdagen o.a. door de openlucht-lessen op Frankendael. Enkele kleine geldelijke bijdragen kon Heemschut verstrekken voor de restauratie van de Noorderkerk te Hoorn, voor het behoud van een luifel aan een huis te Medemblik, voor de herstelling van den toren te Koudekerke, voor behoud van den laatsten wal-windas te Amsterdam. Te Groningen werd, na een adres van de Provinciale Archaeologische Commissie een schoonheidscommissie verkregen. Te Haarlem werden de Proveniershuisjes aan 't Groot Heiligland geschonden, doordat ze leeggebroken werden en de achtergevels gesloopt werdeneen en ander noodig voor uitbreiding van het ziekenhuis. Bemoeienissen met de Aalsmeerderpiassen, de Kagerplassen en anderen op dit arbeidsveld vergden veel tijd. Veelal doet de pers zoodanig nuttig werk, dat ofïicieele bezoeken en adressen overbodig blijven. In het Gooi kwam iets hoogst belangrijks tot stand, het Gooisch Natuurreservaat, waardoor tot in lengte van dagen voor de Gooiers en Amsterdammers een prachtig stuk natuur beschermd is. De Zuiderzeewerken vorderen. Technisch een wonder. Doch hoeveel schoonheid dreigt teloor te gaan. Volendam, Marken, Harderwijk, Spakenburg, Elburg; kleeding en beroep, folklore, alles gaat weg. Niets aan te doen. Het Amsterdamsche PaleisRaadhuis heeft ieders aandacht. Omdat Heemschut slechts het behoud der schoonheid heeft te dienen is de zaak van den eigendom bijkomstig. Daarom onthield Heemschut zich van bemoeienis. Toch konden we het niet nalaten in het laatste nummer een Amerikaansch-Hollandsch oordeel op te nemen. Maandblad. Het blad bleef gedrukt bij de Fa. VAN ROSSEN. De omslag en de typografische verzorging werd verjongd.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 8