HEEMSCHUT 5 Er vielen eenigen af waardoor het getal Vereenigingsleden 42 werd. Hierbij zijn dan niet medegeteld de buitenlandsche organisaties, waarmede Heemschut in meer of min nauwe relatie staat. Het getal der buitengewone leden groeide van 258 tot 267. De donateurs zijn grootendeels de Provinciale Besturen en de Gemeentebesturen. Verband houdende met den groei van het Adviesbureau nam het aantal Gemeentebesturen dat donateur is, sterk toe. Het groeide van 35 tot 41. Vooral de Brabantsche Gemeenten behoorden tot de nieuwelingen. Deze Gemeentebesturen maken veelal gebruik van het Adviesbureau voor verbetering van mislukte bouwplannen. Belangrijke gebeurtenissen. Grachtdempingen. Over de Singelgracht te Purmerend vermeldde het vorig jaarverslag, dat het besluit tot demping niet verhinderd kon worden. Het laatste nummer van „Heemschut" gaf twee aan twee foto's van vóór en na de demping en ook zonder het pittig en duidelijk bijschrift van senator POLAK kan zelfs een kind oordeelen wat een stuk schoonheid verloren ging. Te Groningen staat de demping der Spilsluizen op de verlanglijst en te Gorinchem de demping van het Paardewater. Dit grachtdempen heeft van Heemschut's geboorte een regelmatig wederkeerend onderwerp uitgemaakt. Bij het treurige geval van Purmerend staan ook tal van gunstige gevallen te boeken. De grachtdempers duiken echter steeds weer op, speciaal in de kleine steden, waar geen of nagenoeg geen verkeer is. Het vraagstuk van Rokin en Vijzelgracht te Amsterdam heeft blijkens de courantenberichten zijn beslag. Het Rokin blijft grootendeels behouden, de Vijzelgracht gaat dicht. Over deze zaak is zooveel te doen geweest, dat ieder daarover nu wel een oordeel kan hebben, 't Amsterdamsch Pesthuis schreven we het vorig jaar, staat er nog. Nu staat het er ook nog. Doch de dagen zullen geteld zijn. Vele molens vielen, velen werden behouden, grootendeels door bemoeiingen der Vereeniging de Hollandsche Molen De fraaie molen te Wijk bij Duurstede, bekend als de molen van RUYSDAEL, draait weer. De molen De Roos te Delft kreeg een kostbare herstelbeurt, waarvoor de Vereeniging De Hollandsche Molen zich veel moeite gaf. Vele oude gevels werden behouden. In de eerste plaats hier hulde aan de Vereeniging Hendrick de Keyser voor haar werk door geheel Nederland. Te Vlissingen werd het Huis met de Beelden, althans de gevel behouden door deze te verplaatsen, dank zij de bemoeienissen van den Oudheidkundigen Bond en de Gemeente Vlissingen. De oude boerderij Callao bij Katwijk kon niet gered worden; was te versleten. De strijd tegen de ontsierende reclame blijft steeds bestaan. Ziet men hier en daar een ontsiereno bord, dan komt de wensch dit weg te werken; komt men terug van een auto tocht door België, dan komt de vertroosting over den mensch bij overschrijding van de grens. Die enkele borden bij ons zijn niets in vergelijk tot wat men elders ziet. Bij den weg BrusselGentOstende kan men de wegaanwijzers gerust wegnemenmen volgt de reclame borden maar en komt wel ter bestemder plaatse. Een nieuw onderwerp is geworden de aanprijzing van benzine en olie en wat de automobilist verder noodig heeft. Vooral Brabant wordt hiervan goed voorzien; dit is een der weinige provinciën waar nog geen verordening tegen ontsierende reclame is.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 7