4 HEEMSCHUT opmerkingen verschaffen ons nieuwe ideeën en inspireeren tot nieuwen arbeid. En het derde doel van deze samenkomst. Het is het opnieuw wekken van den zin, van de liefde voor het schoone en het maken van propaganda voor ons aller streven bij hen, die wij nog niet tot de onzen kunnen rekenen. Het is hierom dat ons Bestuur, evenals het vorig jaar, na afloop van de vergadering een noenmaal en een kleine kunstreis, als ik het zoo noemen mag, heeft op touw gezet. Maakten wij in 1930 een rondvaart door de Amsterdamsche grachten, straks zullen wij in verscheidene van Haarlem's merkwaardige straten gaan wandelen en onder voorlichting van Bestuurderen der Vér. „Haerlem", het Stadhuis en de Vleeschhal en het Halsmuseum en eenige vermaarde hofjes bezoeken. Aan het einde dier wandeling zult U dan wat kunnen rusten in de theeschenkerij van een prachtig voormalig Kennemer buitengoed, „Groenendael". Ik moge thans reeds het Bestuur der Ver. „Haerlem" en in het bijzonder haren kundigen Secretaris, den heer J. L. TADEMA, namens U allen oprecht danken voor hunne zoozeer gewaardeerde medewerking, welke ons allen zeker een namiddag van groot kunstgenot zal verschaffen. Dit voorwoord eindig ik met het uitspreken van den wensch en in vast vertrouwen dat deze samenkomst ertoe moge bijdragen ons allen te versterken in de gedachte dat wij voor het behoud van de schoonheid van Nederland nooit genoeg kunnen doen. JAARVERSLAG VAN DEN BOND HEEMSCHUT OVER 1930 UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING - 4 JULI 1931, GEHOUDEN TE HAARLEM Wederom heb ik de eer U, leden, donateurs van den Bond Heemschut, verslag uit te brengen over de werkzaamheden over het afgeloopen jaar. Voor dit jaarverslag zou men in hoofdzaak kunnen verwijzen naar de maandelijksche publicatie in het Maandblad. Aangezien er buiten deze mededeelingen nog wel iets anders gebeurde, volgt hier de opsomming Bestuur, In het Dagelijksch Bestuur kwamen geen wijzigingen. Van de leden van het Algemeen Bestuur wenschte de heer Mr. C. B. MENALDA te Leeuwarden wegens hoogen leeftijd te bedanken en deelde Prof. Dr. Ir. D. F. SLOTHOUWER mede zich te willen terugtrekken. Door deze opengevallen plaatsen en door de periodieke aftredingen komen dit jaar eenige plaatsen vrij. De vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur werden maandelijksch en met overvulde agenda gehouden. Het Algemeen Bestuur vergaderde als voorbereiding voor de Algemeene Vergadering de daarin te behandelen agendapunten. Leden. De gewone leden zijn de Vereenigingen. Omdat vrijwel alle Vereenigingen in Nederland wier arbeidsveld ligt op het Heemschutgebied lid zijn, wisselt dit ledental slechts weinig.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 6