No. 7 en 8 HFFM^rHiïT 1931 8e JAARG. 1 18 A /1V1QV>1 1 UI I JULI EN AUG. MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. - TELEFOON 36988. De Algemeene Vergadering behoort weer tot 't verleden. Geslaagde dag. In de bovenzaal van „Brinkman", Groote Markt, Haarlem, waren een 50-tal Heemschutters bijeen, afgevaardigden van plaatselijke Vereenigingen, van speciale Vereenigingen, Burgemeesters en andere overheids personen. De Voorzitter hield een openingsrede, waarvan de inhoud in dit nummer is afgedrukt. Daarna brachten eerst de Penningmeester, daarna de Secretaris hun verslag uit. Een bespreking heeft plaats omtrent het Adviesbureau, de geleidelijke groei en wat daarmede in de toekomst gebeuren moet, mede inverband met de inmiddels gestichte Provinciale bureaux. Aangezien binnenkort een bespreking is te verwachten met de Federatie dier Bureaux, wordt nog geenerlei besluit genomen. Besproken wordt de ontsiering ten plattelande teweeggebracht door leelijke boerderij gebouwen, De Landbouwhoogeschool deed reeds nuttig werk door de vervaardiging van model-ontwerpen. Aan dit onderwerp zal de aandacht gewijd worden. De drooglegging der Zuiderzee en de verdwijning der folklore is aan de orde; uit de vergadering gaan stemmen op die den moed nog niet opgeven. De tijd zal leeren wat gebeurt. De aandacht wordt gevestigd op het oude Militair-hospitaal te Haarlem, een oud klooster complex van ST. MAGDALENA, welk gebouwencomplex door het Rijk verkocht is aan een particulier. De kasteelruïne van Wijk bij Duurstede vraagt de aandacht; hier is herstelling dringend noodig. Het bekladden der straten bij verkiezingen, zooals dit kort voor de vergadering alom heeft plaats gehad, wekt ontstemmingblijkbaar zijn de Gemeentebesturen zelf reeds bezig met beperkingen/ Na de 'opgewekte discussies en een eenvoudig noenmaal werd Haarlem bezichtigd. Dit had het Bestuur van „Haerlem" keurig geregeld. Eerst het Stadhuis, waar de oud-Directeur van Gemeentewerken, de heer J. L. DlIMONT, uitleg gaf. Daarna 't Frans Hals Museum waar de Directeur, de heer GRATAMA, een hoogst leerzame les gaf over den groei der portretkunst, waarbij menig bezoeker een nog dieper eerbied verkregen zal hebben voor de figuur van FRANS HALS. Daarna eenige hofjes, waaraan Haarlem zoo rijk is, om ten slotte te theeën in Heemstede's wandeloord „Groenendaal". Bij elkaar een welbestede dag. De ontsierende reclame heeft sedert vele jaren Heemschut's belangstelling. We verwijzen naar een schriftuur van den vroegeren Secretaris A. W. WEISSMAN, een Heemschut-uitgave van 1191, getiteld „Ontsiering". Dit is wel het eerste stuk, nu 20 jaar geleden, waarin de strijd tegen de ontsierende reclame wordt aangebonden. Hoe verheugend te vernemen dat de provincie Noord-Brabant dezer dagen een verordening ALLE STUKKEN, ZOOWEL DE REDACTIE ALS HET ADVIESBUREAU BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITENGEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET- LEDEN F 5.PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS F 0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 3