HEEMSCHUT 9 nieuw groot gebouw voor den bazar eneen torenwoning met 24 verdiepingen. Hier werd, onder oogpunt van stadsbeeld, een zeer gewichtig en rampzalig besluit genomen. De torenwoning zou opgericht worden, vlak tegenover de Meirbrug, op het knooppunt Schoenmarkt—Meirbrug. De voorstanders voerden aan dat zij een ideaal scherm voor de Meir zou vormen, een gedroomde afsluiting voor deze aloude marktplaats. Zij voegden erbij, dat wij zulk een reuzengebouw aan onzen tijd verschuldigd waren en een groote stad in de eerste plaats heeft te zijnmodern. Ik noemde dit besluit rampzaligen, inderdaad, het was een rampzalig besluit. Eigenlijk kan de Meirbrug beschouwd worden als de poort die toegang geeft naar de oude Torenwijk, naar de wijk der kathedraal. Eenmaal de Meirbrug door, ontmoet men daar die bochtige en grillige straten, die allen het kenmerk dragen van den oud-Antwerpschen tijdgeest, straten buigend en zwellend, inkrimpend en open bloeien waar de trapgevels nog tegen elkaar geleund staan als in den ouden tijd- en indringend nog vertellen- wat de „metselaars" der middeleeuwen waard waren en aan schoonheid wisten te wrochten: Eiermarkt, Korenmarkt, Lijnwaadmarkt en Handschoenmarkt, Melkmarkt, Sudermanstraat, Reynderstraat en zoovele anderen. Een stadsbeeld dat op sommige plaatsen het halen kan bij dit der mooiste oude, Vlaamsche steden, en waarboven, waar men ook staat, telkens de toren der kathedraal met zijn ragfijn kantwerk oprijst, alles beheerscht en de fraaiste stadsbeelden schept die men zich droomen kan. Eeuwen lang troonde daar alleen en oppermachtig de oude toren. Nu staat de wolkenkrabber aan de poort dier aloude wijk en, wat gevreesd-werd door allen die nog van een oud stadsbeeld houden, is werkelijkheid geworden. De torenwoning verdringt de majesteit van den toren der kathedraal; hare bonkige massa vertoont zich veel te dicht bij de rilde gedaante van den kathedraaltoren, zoodat zij, van welk standpunt men haar ook beschouwt aan den Toren afbreuk doet. Een der schoonste stadspanorama's die men vroeger van op de Schelde bewonderen kon, het panorama van den Toren, is nu bedorven. Gezien van op verwijderde stadsgedeelten, heeft men zelfs den indruk dat de twee torens tegen elkaar aanplakken. Nog ander kwaad echter heeft de torenwoning verricht, en ook dit werd door zijn bestrijders voorzien. Hij drukt gansch de oude stadswijk, waar hij oprijst, dood. Nergens vindt hij aanpassing bij de oude stadsbuurtenhij verplettert ze onder zijn logge gedaante. Het gevolg is dat men, hem ter wille, nu verder in het hart der oude stad kerven gaat. De kolos heeft ruimte, en men zal hem die geven, ten koste van het oude stadsbeeld. Meirbrug en de Schoenmarkt gaan nog verder verbreed worden en, wat een ramp is, de eenig-mooie Eiermarkt wordt gesloopt. En daarbij blijft het nog niet. Andere kronkelende straten gaan nog gesloopt worden: Hespenstraat, Sudermannstraat, Schrijnwerkerstraat, allen stukken uit het oude stadshart. Honderden inwoners uit de oude stadsbuurt worden onteigend. Een kenschetsend feit is nog dat eenmaal de verbreede Schoenmarkt uit, de Antwerpenaar vastloopt op de Groenplaats en deze verbreede verkeersader heelmaal geen zin heeft, of al de oude straten die zich tusschen de Groenplaats en de Schelde uitstrekken, moeten op hunne beurt opengeworpen, vernield worden. In Antwerpen wordt dus op dit oogenblik al het mogelijke gedaan om, systematisch, gansch het oude stadsbeeld te verwoesten.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1931 | | pagina 11