MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. TELEF. 36988. 7E JAARGANG FEBRUARI 1930 NO. 2 ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5— PER JAARGANG FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. t

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1930 | | pagina 1