MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT Dan dragen de g der vesting en j\ des te beter te met vrouwen en vesting. daarna heet, dat 'ons daar niet in. iit voorzorg voor voor mij voel er n minder op aan. arde Noordpoort jermgen, in 1625 §bzoekt, om op de idamenten ervan, [in der Westelijke jyeer verbeteringen erken de stad aan In vorm gebracht b.v. hoe in 1670 ngeland te gaan, s nog een beetje imder zijn"; maar iook in den Briel, fdat den Briel een Holland was. En Prinsje te halen, binnen korter of an salueeren, ja of |n den raad om af 'eren. Ivier vol was van )je van den Prins Vivat Orangiën 1, een kanonschot an den Briel zoo Inten, dan waarop loorden? Waarom |kwam, er van de |\ten kanonschoten sonder meer".2) dat gezwam van aet het econom sch blijven over deze len voor bloedige n stil natuurgenot h. H. Been. SECRETARIAATHEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. TELEFOON 36988 6DE JAARGANG NOVEMBER 1929 No. 11 WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD. Het is elke keer wat. Vorige maand wilde men de prachtige Heringa-State onder Marssum bij Leeuwarden bederven. Nu gaat men te Purmerend een schilder achtige oude gracht dempen. Hier achter staat er meer van. 't Is gek. Er zijn maar zoo weinig menschen die iets moois en edels kunnen maken en zoovelen die het heel gewoon vinden iets fijns kapot te slaan. Daar in Purmerend is een kras feit. Wij meenden dat in de Noord-Hollandsche stadjes nu grachten genoeg gedempt waren en de mislukkingsvoorbeelden niet nog met een vermeerderd behoefden te worden. De kininefabriek van 's Graveland is voor den Raad van State geweestdat wordt daar wat moois. Daar zit de mogelijkheid in dat terwijl de fabriek er staat, het Gemeentebestuur met 'n zeker excuus de bouwvergunning intrekt. Wat dan? De fraaie molen de Haan bij Weesp blijft behouden, dank zij de plaatselijke Vereeniging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Heemschut gaf uit schrale kas een kleine bijdrage. Fraaie boomen wil men rooien langs Endegeest, Gemeente Oegstgeest; dat is heel jammer, en is 't wel noodig? De Commissie van Overleg inzake Wegenverbetering heeft de zaak nu in handen. Te Rotterdam gaat het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland een tentoonstelling houden tusschen Kerstmis en Nieuwjaar; Heemschut zal een advies bureau-inzending in elkaar zetten. Fraaie boomen wil men vellen onder Hellevoetsluis, langs de Opzoomerlaan. Heemschut wendde zich tot den betrokken militairen functionaris. Het aantal Provinciale Adviesbureaux ter verbetering van slechte bouwplannen wordt weder met een vermeerderd: Utrecht. Dat gaat goed. Dat zijn makkers in den strijd, geen concurrenten. Inmiddels handhaaft Heemschut's Adviesbureau zijn devies, „een huis per dag". Daar zijn grappenmakers bij. Gruwelkamer der architectuur. Kunt ge met Kerstmis in Rotterdam zien in de Academie der Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. En dan de prentjes erbij hoe die wangedrochten werden herzien en verbeterd. VEEN, Amsterdam Sn Prins WILLEM III" fir vesting zijn b v. de jt plan van BOXHORN Srkomt m ALKEMADE's II

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1929 | | pagina 1