Hl I i MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT I K a o SECRETARIAAT: HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM. TELEF.OON 36988 6DE JAARGANG OCTOBER 1929 No. 10 HERINGA-STATE IN GEVAAR? Het verkecrsvraagstuk in Marssum bij Leeuwarden. Opgeschrikt door het bericht dat men niet meer of minder dan een fermen verkeersweg dwars door Heringa-State's slottuin wilde maken om daarmede een der merkwaardigste bezienswaardigheden van Nederland te vernielen, weerde Heemschut zich met papieren wapenen om dit onheil te voorkomen. Immers de Bond Heemschut strijdt voor het behoud van Neerland's schoonheid. Nader kwam bericht dat er nog andere plannen waren, achterom Heringa-State: ook dwars door 't stedeke, de huizenrij van 't Popta-Gasthuis wegscherende; ook nog te Noord, de trambaan gevolgd. Een artikel in 't „Leeuwarder Nieuwsblad'' van 11 September was de laatste duw die Heemschut's Secretaris noodig had daar eens heen te gaan om oude herinneringen op te frisschen en te zien welk ontstellend verkeer daar wel in Marssum zoude zijn, noodig makende de verwoesting van een der lieflijkste dorpen, noodig makende de scheiding van Popta-Gasthuis en Heringa-State, sedert eeuwen door oprechte trouw verbonden, 't Prentje hierbij gevoegd kan ons betoog verduidelijken. Project No. 1, door Marssum's straat. Wij zijn in 't straatje gaan staan en hadden kostelijk tijd de dorpsarchitectuur te bezichtigen, want er kwam geen kip aan. Wat vredige rust. Tot opeens, daar kwamen ze, wel zes of acht auto's achter elkaar; ergens naar de Leeuwarder zijde had men bepaald door middel van een overweg of andere wegversperring „verkeer" weten te verwekken. Toen ging 't weer rustig aan, een auto, een autotje en 'n bus, tot opeens een Renaultje met negentiger vaart van Leeuwarden kwam en zus of zoo een bus mikte die op 't kruispunt uit de Noord kwam. Foei wat stond dat witte kroeghuis op den hoek daar leelijk; alle zicht weg en geen van beiden gaven ze signaal. We gingen eens kijken op dat kruispunt. Dat is in Nederland zoo gebruikelijkis er ergens een smal bruggetje, een inknijping, vernauwing, e 1 Cl» -t~i 1 cg G Cl» Ui b 13 ►j O CU O J3 ri rhli H

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1929 | | pagina 1