V frDILfl KB MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT >men de veiligheid leens ondervonden [uden en welk een icht der lantaarns |en zeer belangrijk ïchnici heeft, doch hier te lande als ïeel onbeplante Bij verschillende [groot belang, dat |r in het bijzonder •en van boomen !>ok alleen als de :den kan worden. r eenigen afstand dan een beplante den Deyl hebben jk langs den weg :k of door gronden ieel der rijkswegen :r niet aan denken aom als een vijand. hebben tusschen ^n de laatste, ook et golvend heide naar het Uddeler zouden inboeten, ©ral in de grooten- jaanleg van nieuwe tuurschoon stellig [oorgeslacht die in [dergade in geheel Lt niet de inderdaad n, hij kan volstaan naar Maastricht, [de iepziekte, voor aar het, toch wel [ijker is het op de [te. ^le laan van het pen alle bekoring G. A. POS. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 6de JAARGANG FEBRUARI 1929 No. 2 WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD. Leiden's stadhuis is afgebrand. De bladen hebben er zooveel over verhaald, dat het van 't goede teveel zou zijn er nog eens een artikel aan te wijden. Het verlies van 't gebouw met den toren met carillon, de interieurs, de schilderijen, is als een nationale ramp te beschouwen".*"Wederopbouw? Van de gevels is wel iets over, doch verder niet veel. Ziet men niet op tegen.wat nieuw-oud in 't interieur of tegen een modern interieur achter een ouden gevel, dan iSj er wel iets van te maken en te behouden. De heer D. J. VAN DER VEN, de bekwame folklorist, werd bereid gevonden voor ons blad een uitvoerig opstel te maken over de folklore van de Zuiderzeeplaatsen, belangrijk onderwerp nu door de drooglegging fheel het landschap gaat veranderen, de middelen van bestaan zullen gaan wijzigen en veel van wat tot het eigenaardig volksleven van Nederland behoort staat te verdwijnen. Dit opstel zal over eenige nummers verdeeld worden. 1 De Gemeenteraad van Amsterdam aanvaardde niet het voorstel van Burgemeester en Wethouders om de Vijzelgracht te dempen en wilde het vraagstuk in zijn verschillende mogelijkheden eerst nog eens grondig bestudeerd zienvoorwaar een merkwaardig feit, wanneer men bezint voor hoe .weinig jaren de fraaiste grachten zonder protest gedempt werden en er nu voor deze gracht die, dat dient erkent niet de belangrijkste van Amsterdam is, zooveel belangstelling is ontstaan. Dit is een der verschijnselen welke zich op velerlei gebied voordoen ten bewijze hoe langzaam maar zeker het Nederlandsche volk ervan doordrongen wordt, dat het erfstuk der vaderen met zorg beheerd dient te worden. Het Rokin-vraagstuk komt daardoor in een dergelijk stadium. Er is een prijsvraag geweest. Deze liet echter vrijwel geen mogelijkheid open een watervlakte behouden. Van verschillende zijden wordt nu aangedrongen op een nieuwe prijsvraag, waarbij de mogelijk heid van 't behoud van water een grooter kans krijgt. Met de vorst- en sneeuwdagen waren er oogenblikken, dat straat en water één sneeuw-ijskleed hadden en dat gaf van de Lange brug een visioen van den gedempten toestand. Wat 'n breed gat in verhouding tot de matig hooge bebouwing r rf H De leden worden verzocht hun contributie over het jaar 1929 te betalen op de giro-rekening van den penningmeester No. 12 4 3 2 6.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1929 | | pagina 1