M FDILT Hl ■i MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT en opstel aan het een aannemelijker Ier het huis in de n, dat een tweetal luis in 1642 werd vraagt zij, een- s van den gevel t. pan. Ongetwijfeld §>te vakbekwaam- femeen goed ver- Iet werk geweest, geweest die den e Bouwmeesters in staat waren? het duister, wij |af. I artikel dat in de I in 1635 gebouwd II eerder genoemd fraaie pand werd n af naar PlETER [AN's studie aan- uis" te Deventer, Delft of „zijn |and de gevel van iade: |Lan Jan Janssen iONRAEDT RAED. §659 weder over- pm over aan den I er den eigendom |n 1793 werd het |ERGSMA. In 1848 1|zaten verkochten de Vereeniging opstel onder de zangen zijn door n met moderne bovendeel, reeniging daartoe ijd behouden zijn. C. Visser. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 6DE JAARGANG JANUARI 1929 No. 1 WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD. Wederom een aanval op 't Gooi, deze keer zandafgraven van de prachtige heide tegenover 't kindersanatorium achter Crailo. De Burgemeester van Bussum protesteert, ook de Directeur van 't kindersanatoriumde Burgemeester van Blaricum echter betoogt dat 't landschap er mooier van wordt. De heide is van Stad en Lande, van de erfgooiers en 't zand wordt goud. Hoe te handelen? Voor den nieuwen, broodnoodigen weg Amsterdam.Gooi is een geweldige hoeveelheid zand noodig, welke ergens aan de natuur ontleend zal moeten worden. Het Bestuur teekende mede een adres van den B. N. A. aan 't Amsterdamsch Gemeentebestuur een voorloopige lijst van monumenten samen te stellen omdat de totstandkoming van een echte lijst te lang duurt. Daarop kbnnen dan de belangrijkste gebouwen geplaatst worden waarvan 't geen twijfel lijdt dat ze op een officieele monumentenlijst behooren Pesthuis Desespereert Niet. Sedert vorige opgave traden als donateur van Heemschut toe de Gemeenten Oosterhout en Oirschot, beiden Brabant: dat is nuttig want in de Brabantsche en Limburgsche dorpen worden nog zeer veel leelijke huizen gebouwd, waarvan ons adviesbureau gaarne bereid is de plannen te verbeteren. We waren aan „een huis per dag"'t zakt weer iets af, 't seizoen zal dit veroorzaken. Voor het behoud of liever de verplaatsing van een fraaien houten 18e eeuwschen gevel te Krommenie, zoo'n echte Zaankanter, gaf Heemschut een kleine bijdrage. De dreigende' ontsiering te 's-Graveland, waar in de onmiddellijke omgeving van de groote, fraaie buitenplaatsen één en dan later natuurlijk meer fabriek dreigt te komen, heeft steeds de aandacht. Het Koyman's-huis, de H.B.S. Keizersgracht tegenover de Westermarkt, de eenig bekende JACOB VAN CAMPEN woonhuisgevel te Amsterdam zal een verbouwing ondergaan en B. en W. stellen den Raad voor tevens den gevel te doen restaureerendat is sympatiek. Adviezen werden gegeven aan verschillende Gemeentebesturen en Kerkbesturen in den lande, over een hotel op een fraai stadsplein dat door verbouwing het stadsgezicht zou kunnen schenden, over een raadhuis, over grachtdemping en wat niet al, ja zelfs moesten we een keer als „beroep" fungeeren waar een particulier bouwer en een provinciaal adviesbureau niet tot overeenstemming konden komen. i H

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1929 | | pagina 1