c IS1 MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 4DE JAARGANG NOV. 1927 No. 11 WAT HEEMSCHUT'S AANDACHT HAD. Ontsierende reclame. Dezer dagen verscheen op het grondgebied der Gemeente Bussum aan den Nieuwen 's-Gravelandschen weg een zeer ontsierend reclame bord en nog wel aan den ingang van de z. g. Zandzee, die den Bussummer zoo zeer aan het hart gaat. Geen wonder dat een inwoner zijn hart luchtte in een ingezonden stuk in het plaatselijk blad, „De Bussumsche Courant". De Redactie voegde er een mededeeling onder, waarschijnlijk verkregen aan het Gemeentebureau dat het bord niet was geplaatst op Gemeentegrond en dat Bussum geen verordening tegen ontsierende reclame bezit en er daarom dus niets aan te doen was.*) Dit geval op zichzelf niet zoo belangrijk, omdat zooiets zich in Nederland als 't ware dagelijks voordoet, geeft ons aanleiding met een gezichtspunt voor den dag te komen dat niet van algemeene be kendheid is. De Provinciale Besturen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg, Gelderland en Utrecht en naar wij meenen ook Noord-Brabant hebben ver ordeningen tegen ontsierende reclame. De eerste van deze verordeningen is die geweest van de provincie Noord-Holland en had men behoefte aan een Denkmahl voor dit aardige onderwerp dan zou dit moeten zijn gewijd aan Mr. HAZELHOFF ROELFSEMA. Die verordening dan is van 1912 en de belangrijkste artikelen luiden: Dat het den eigenaar of gebruiker van eenig onroerend goed verboden is daarop reclameborden en dergelijke artikelen te hebben, doch dat dit verbod niet van toepassing is in zoover het geldt een reclame, niet voorkomende in het landelijke gedeelte eener gemeente. Andere Provinciale verordeningen zooals die van Zeeland van 1913 schrijven de be wuste zinsnede eenigzins anders en wel dat het verbod tegen ontsierende reclame niet •geldig is „zoover het geldt een reclame, voorkomende binnen de bebouwde kom eener Gemeente, welker grens ter beoordeeling staat van Gedeputeerde Staten". De nieuwste verordening, die van Gelderland van 1925 vermeldt weder „De verbodsbepaling geldt alleen voor het landelijk deel eener Gemeente". Het gaat er dus om of voor het geval als boven gesignaleerd, zulk een bord staat in het landelijk gedeelte en wat als landelijk gedeelte te beschouwen is. Nu is ons een geval bekend van een Gemeente in de ft rDfU H Dit bord is zoo juist weer verdwenen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1927 | | pagina 1