MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT SECRETARIAAT» SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANOEN DIT BLAD ORAT1S. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5. - PER JAAROANO FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0.50, VERKRIJGBAAR BJJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITOEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM. 3B JAARGANG DECEMBER 1926 NO. 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1