DE KONDOR" CcrrWUL MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT N. V. WERNINK'S BETON-MAATSCHAPPIJ TUIN-ARCHITECTUUR. N. V. GEWAPEND BETONBOUW LEIDEN. AANLEG VERANDERING - ONDERHOUD 175 KALVERSTRAAT. AMSTERDAM. TEL. 37583. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. TELEF. 46586. 3B JAARGANG MEI 1926 NO. 5 ii ROKIN 9-15 AMSTERDAM. TELEFOONNUMMERS: 45365 en 47344. Uitvoering van alle voorkomende Werken in Gewapend- en Ongewapend-Beton. Fabriek van Beton-artikelen. Joh. H. GROENEWEGEN. J. J. GROENEWEGEN. ALLE STUKKEN, DE REDACTIE BETREFFENDE, TE ZENDEN AAN HET SECRETARIAAT. GEWONE LEDEN, BUITEN GEWONE LEDEN EN DONATEURS ONTVANGEN DIT BLAD GRATIS. ABONNEMENTSPRIJS VOOR NIET-LEDEN f 5 - PER JAARGANO FRANCO PER POST. AFZONDERLIJKE NUMMERS f0.50, VERKRIJGBAAR BIJ EN ADVERTENTIES TE ZENDEN AAN DEN UITGEVER F. VAN ROSSEN, NASSAUKADE 175, AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1926 | | pagina 1