rv rDlLT oi MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT ken zonder vol- g der werkzaam- an om de aldus e zijden. „Rijks- ïen oplossing in oten. KEN FOCK. ulde vergadering di onbevoegd tot [meening zeggen: gen witkalk aan- :ij een pittoreske raekste prutserijen Ie witkalk eraf is bedoeld heeft, lat eene nieuwe, A. A. K. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG DECEMBER 1925 No. 12 WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. Snel volgen de gebeurtenissen elkaar op; 't gaat hard; aan 't een doet Heemschut veel. aan 't andere weinig, soms niets dan gadeslaan. Dank aan de rapporteurs, de correspondenten, de openlijke en de stille agenten, de werkers allerwege. Van 't Pesthuis hoort men niet veel meer; angstige rust. Als er maar niet ineens een bericht in de courant staat, dat de sloop is begonnen en de pannen al van 't dak zijndan is 't te laat. De Kommiezenhuizen, twee kleine Haarlemsche pesthuisjes, maken een beteren kans het Raadsbesluit is ten derde male Staatsblad No. 459, 3 Dec. 1925 door de Kroon geschorst. De Gemeente Harlingen gaf een goed voorbeeld door een bijdrage te verleenen tot behoud van een eenvoudigen en aantrekkelijken gevel uit 1763 aan de Kleine Breedeplaats, deel uitmakende van een complex oude gevels, dat tezamen een fraai stadsbeeld vormt. In Friesland is een Provinciale Adviescommissie gesticht; dat gaat goed. Reeds in verschillende Provincies ontstaat zooiets. Met de door het Adviesbureau van-Heemschut opgedane ervaringen is er nog werk genoeg om in den lande de totstandkoming van misbaksels te voorkomen. Te Sluis is men hardleersch. Wederom moest het Staatsboschbedrijf erbij te pas komen om boomen te redden; bij beslissing van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 1 Dec. 1925 enz. enz. is ingevolge de Boschwet 1922 het vellen en snoeien verboden van: „34 populieren staande op de wallen tusschen de stichting Rozenoord en de begraafplaats en 40 populieren aan de noordzijde der wallen nabij de O. L. S." 34 en 40 is 74 mooie boomen. Dat moet ge eens ergens aftellen hoeveel dat is. De topgevels van aardige oude huisjes te Egmond aan den Hoef blijven behouden. Heemschut gaf een postje, de Gemeente Egmond-Binnen evenzoo, de Minister een grooter bedrag en de herstelling geschiedt naar aanwijzing van „Monumentenzorg".

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1