VI FDILfl Hl I MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT Ding van den bodem EEII§en één gang molens "ns) voorzien worden it niet toereikend is, de te stellen eischen dan bij een algeheele lid kunnen behouden den Waterstaat aan zien en de bemaling rstaat als het meest :t toevoeging eener ldden de dagbladen ndrachtspolderhet pet oogenblik dat ik Mijden Augustusdag bij Moerkapelle, achtspolder. Zullen lendracht en Wilde >ere molens langs de :e zien, hoe één der izijn medewerker te n buren zelfs al niet eerder den indruk duwd, dan eenmaal z boven opgevangen schte grenzen hield. |ngsinstallatie in een ;n ding zonder hart, watermolen is voor llwerktuig nooit zijn In goedkeuring zullen Ider! Het lijkt bijna Ivinciale Waterstaat moge een waar- ploos doorgaan met |sten. Als met goeden Ie molens kunnen de jere bedrijfszekerheid |:n hulpinstallatie hun ng „De Hollandsche nieuwe uitvindingen older alsnog een der Fr. C. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. 2de JAARGANG NOVEMBER' 1925 TELEFOON 46586 No. 11 WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. In de Jaarvergadering van Mei van dit jaar werd de heer Dr. Ir. D. F. SLOTHOUWER benoemd tot lid van het Dagelijksch Bestuur behoudens een kleine formaliteit betreffende de Statutenwijziging. Deze is thans in orde. De heer SLOTHOUWER is nu benoemd tot Bestuurslid en was zoo vriendelijk deze benoeming te aanvaarden. Bij deze winst komt ook weer een verlies. De heer TERSTEEG verzocht ontheven te worden van zijn lidmaatschap van het Dagelijksch Bestuur, omdat zijn drukke werk- heden het niet wel mogelijk maakten de vergaderingen regelmatig bij te wonen. In het vorig nummer is de Redactie voor wat betreft de vestingwerken van Bergen op Zoom wat hard van stapel geloopen. De bladen deelden mede, dat' daar ernstig gevaar dreigde dat de oude vestingwerken vernield zouden worden. Van verschillende zijden kwamen dergelijke berichten in. Het blijkt ons thans, dat het Gemeentebestuur van Bergen op Zoom er niet aan denkt de vestingwerken te ver nielen, doch er zelfs naar streeft aan schoonheid te behouden wat er te behouden valt. Voorwaar een lofwaardig streven. Ten bewijze dat Bergen op Zoom nog wel iets voelt voor het behoud van de schoonheid diene, dat onlangs bij Raadsbesluit werd aangekocht een huisje in de Rijkebuurtstraat met het doel de omgeving van de fraaie Gevangenpoort in handen te hebben. Te Franeker besloot de Raad de boomen in de Hoofdstraat te rooien naar verluidt omdat de spreeuwen zoo lastig zijn. Dat zou een groote ontsiering zijn. Een adres tot den Raad werd gericht op dit besluit terug te komen. Van de Gemeente Voorschoten kwam bericht in, dat een welstandsbepaling in de Bouwverordening is opgenomen, mogelijk naar aanleiding van een .vroeger door Heemschut gezonden verzoek. rf B

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1