MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT vertrek krijgt hij een teruggekeerd zal hij in brbuurt en hare naaste fM. Nuyts, jchivaris Maastricht. brkzaamheden van het voor de kleinere Ge- onheidscommissie met zaken is dat minder dan getracht wordt in te verbeteren dat aan )eter geslaagd geheel 'ordt als een der vele ibrugge. Dit voorbeeld >ners bij een bouwplan lak te vervangen door waarbij een behoorlijke ijgen, geldt bijgaande ertje verkregen. ÏY. London. 1906. er van karakters, zoo de hoogste beteekenis uw gebouw met haar heid te vernielen dan hebt, dan zult ge die en. Wanneer ge uwe liet willen verstoppen uurlijk terugschrikken or de natuur zooveel peeringen van vormen !i en gevoelens echter bezielen en geleiden iten hem leiden of hij r ook voor hen voor een volk beoordeelen Michelangelo. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG OCTOBER 1925 No. 10 WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. De bladen hebben het noodige vermeld omtrent de te verwachten afgraving voor een bij den Haag te bouwen kazerne. Inwoners van den Haag zonden reeds een adres. Ingevolge verkregen inlichtingen heeft het Bestuur het wenschelijk geacht nog even te wachten. Meermalen werd iets bericht omtrent plannen tot omhakken van boomen te Sluis en omgeving en een adres gezonden aan het-Gemeentebestuur om terug te komen op zulk een hakbesluit, waarop natuurlijk geen antwoord inkwam. Het verheugt ons te kunnen mededeelen dat ingevolge beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw met ingang van 10 October 1925, ingevolge art. 11 der Boschwet 1922 het vellen en snoeien is verboden van 72 populieren en 12 wilgen, staande langs de Oostzijde van het kanaal van Sluis naar Brugge, tusschen de Smeestraat en de bouwvallen van de voormalige Westpoort („Steenen Beer"). Zooals vroeger vermeld en zooals de bladen ook voldoende hebben medegedeeld is van verschillende zijden getracht een bijdrage te verkrijgen van de Provincie Noord- Holland voor de herstelling van de aardige huisjes in het Groot Heiligland te Haarlem, eigendom van het St. Elisabeth's Gasthuis. Inderdaad is het Provinciaal subsidie toe gezegd en de herstelling van de topgevels grootendeels gereed. Nog heeft men echter verzuimd bij de herstelling behoorlijke deskundige hulp te betrekken en geschiedt de herstelling niet volgens de gangbare begrippen van goed restauratiewerk. Men heeft n.1. nieuwe handvormsteen gebruikt welke om bij te kleuren vuil gemaakt wordt inplaats van met echte oude steen te herstellen. Zoodanige echte oude steen is met eenigen goeden wil van handelaars in afbraak wel verkrijgbaar. Langs de spoorbaan Amsterdamrichting Hilversum verschijnen ondanks het Provinciaal Verbod reclameborden, vodderige lappen tegen schuren vastgespijkerd in

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1