iEMSCHUT- MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT en St. Jan. De oude us gebouwd. Van de |len rand van mergel, Romaansche in 1039 ider ook het graf van leelte tot het dak van pe 9e eeuw, alhoewel verraadt. Omstreeks ^t de bovenste krocht oor evenwel werd in dateert uit dien tijd. in overgangsstijl van kerk werd omstreeks hiden en ten noorden jrdige omgang verrees dagteekent, zooals zij loog verrees in 1450. n de jaren 16731678 teruggeschonken. De, e bezitters. t en den bloei onzer aan zijne bestemming de wensch van ieder laatste dagen over het |r bijdrage den waren iling der oostzijde van llinge besprekingen en in, dat ons Gemeente nen maatregel niet zal fntelijke Commissie tot Set tal van anderen de beleid ontworpen en i van het plein? J. Nuyts. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG SEPTEMBER 1925 No. 9 WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. De Paaschberg te Ede die tot een van de aantrekkelijkste plaatsen van Nederland behoort, dreigt bebouwd te worden. In overleg met de plaatselijke Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer werd bij het Gemeentebestuur moeite gedaan den Paasch berg onbebouwd te laten. De stand van zaken is thans zoo, dat het Gemeentebestuur bereid is zoodanige maatregelen te treffen, dat aan deze wensch wordt tegemoet gekomen, mits van particuliere zijde een behoorlijk bedrag voor dit doel bijeenkomt. Uit Vollenhove kwam bericht in omtrent een in gevaar verkeerenden ouden gevel. Bij onderzoek ter plaatse bleek het huis echter te bouwvallig om pogingen te doen het huis hetzij door aankoop of op andere wijze te redden. Het bezoek gaf tevens gelegenheid bij te dragen aan de instandhouding van een fraaien molen die in het stadsbeeld van Vollenhove niet gemist kon worden. Provinciale Staten van Noord-Holland verleenden subsidie aan het Elisabeth's Gasthuis te Haarlem tot behoud van de typische trapgevels aan het Groot-Heiligland te Haarlem. Het zal niet alleen het adres van Heemschut geweest zijn dat dit besluit deed komen. Steeds meer ontwaakt het besef dat de Gemeentebesturen iets moeten doen tot het behoud van natuurschoon. Zoo kwam onverhoeds het bericht dat de Gemeente Nieuwer-Amstel had aangekocht de waterplas „de Poel", zoowel bekend bij de watersportmenschen als bij de schaatsenrijders van Amsterdam. Het geval met het huis Oude Ebbingestraat 40 is reeds in woord en beeld in het vorig nummer vermeld. De stad Groningen zal waarschijnlijk binnenkort een „welstandsbepaling" in de bouwverordening verkrijgen. 1 Langs de Laan van Nieuw-Oost-Indië van Den Haag naar Voorburg staan fraaie boomen. Deze dreigen door den aanleg van een trambaan te verdwijnen. Deze zaak heeft de aandacht van het Bestuur. Het Malieveld te 's-Gravenhage dat niet in alle opzichten in een fraaien toestand verkeert en waar door het rijwiel- en voetverkeer verbindingswegen ontstaan, trok de aandacht. Een advies werd uitgebracht aan het Staatsboschbedrijf.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1