M rfl si MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT teraad van Amsterdam lm een einde te maken, iein behoorlijk in orde den bouwput in het se te doen aanleggen. het genoemd verzoek leciaal wat betreft de met de schutting. Op Rechts daarnaast het platen toestand. Rechts boekhandel gevestigd |h tevens ontsierd door iele jaren een beziens- met schutting gaat nu SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - TELEFOON 46586 2de JAARGANG AUGUSTUS 1925 No. 8 HET HUIS OUDE EBBINGESTRAAT 40 TE GRONINGEN. De gevel van dit huis heeft in groot gevaar verkeerd. De eigenaar wilde de kap- verdieping wegbreken en een huis met plat dak maken. De teekening-van den timmerman, die dit meesterstuk tot stand zou brengen is hierbij afgebeeld. Nadat het uiterste beproefd was om het onheil te voorkomen, maakte Heemschut het plan, hierbij eveneens afgebeeld, om den gevel te verhoogen ter aansluiting tegen het platte dak. Het slot van dit vroolijk sluitend drama was dat de verbouwing tenslotte niet doorging en de gevel bleef zooals hij was. Dit geval toont wel ten duidelijkste dat monumenten bescherming van overheidswege noodig is. Het zou wel zeer jammer zijn indien deze fraaie laat-zeventiend' eeuwsche gevel geschonden werd. Voor een bijschrift wendden wij ons tot den heer Mr. R. VAN ROYEN te Groningen, den schrijver van den zoo fraaien reisgids van Groningerland, die zoo vriendelijk was aan dit verzoek te voldoen. De Secretaris. Wanneer men, na de beschouwing van het drietal bijgevoegde afbeeldingen, in dit bijschrift het noodige bescheid omtrent den bouwmeester het stichtingsjaar, enz. van den fraaien gevel denkt te zullen vinden, heeft men zijn verwachting in de ver keerde richting gevestigd. Tot dusverre heeft geen archiefonderzoek wetenswaardig heden aangaande den bouwer of ontwerper ervan aan- het licht gebracht: noch of het project een eigen werk dan wel eene navolging van anderer verdienste is geweest. Speciale stijlbeschouwingen over de 'details van de zoo geslaagde uiterlijke afwerking van het pand vindt men hier niet. Het huis is één der grootste perceelen aan de Westzijde van de straat gelegen, met de gebruikelijke binnenplaats, zoodat eigenlijk min of meer kan worden gesproken van twee achter elkaar staande verbonden woningen. Tot voor niet lang werd het huis in de wandeling aangeduid als een „bisschopshuis". Een en ander tezamen gevoegd bij de zekerheid, dat het huis zelf, behoudens den gevel, van zeer ouden datum moet h a 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1