M IrDILJl ol C MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT Iingewezen tot behoud oegen dat zich dezer juitengoed Zijpendaal en. De Gemeenteraad rereenigen. Plotseling m de Nederlandsche deels als openbaar atnschut heeft dan ook ibetuiging te brengen, in zich niet onbetuigd, mkoop van de buiten- roei bedrag. Wel wordt Ihoon wordt bewaard, [goed „Spaar en Hout" het Gemeentebestuur pen werd de aankoop Paradijs", aan, wel te js". Zoo is er bij het A. A. K. de omstandigheid, dat van f 2.50 betalen. :zij ontvingen vroeger iblad Heemschut. Het |er kosten dan f 2.50. >n, die minder betalen ioodanig bedrag., bij te 5.— wordt, in hun blad niet stuk- niets. Hoe moet het gt stemt toe"? In de [oordigers van velerlei waren is besloten de Jen heeft bezwaar tegen ijdrage wordt f 5.. Ben loop van het jaar |>r contributie, zooveel bijdrage schrijve aan dan allerwelwillendst SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG JULI 1925 No. 7 WERKZAAMHEDEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT. De belangstelling in het Adviesbureau neemt toe. Van vele Gemeentebesturen in den lande of van kerkbesturen en particulieren kwamen bouwprojecten om advies in. De Gemeenten Abcoude, Baambrugge en Harlingen meldden zich als donateur aan. Van verschillende Gemeentebesturen kwamen verzoeken in voor den tekst van een welstandsbepaling of van een monumentenverordening. Het Pesthuis te Amsterdam werd met gevaar bedreigd, omdat de plannen voor uitbreiding van het Wilhelmina-Gasthuis in de toekomst in zich sloten het verdwijnen van dit zoo merkwaardig gebouw. Te laat trok het de aandacht van het Bestuur dat de Raadszitting waarin het geval behandeld zou worden op handen was. Dank zij adressen van andere Vereenigingen en de welversneden pen van Prof. Dr. JAN VETH in het Algemeen Handelsblad bestaat er een goede kans dat de Ziekenhuisplannen zoodanig gewijzigd worden, dat het Pesthuis gespaard zal blijven. De financieele zijde daaraan verbonden schijnt nogal belangrijk te zijn. De naam van Prof. Dr. JAN VETH in deze genoemd, voelen wij ons verplicht melding te maken van het smartelijk verlies hetwelk de strijd voor het behoud van de schoonheid in Nederland heeft geleden door het overlijden van dezen zoo kundigen man. Zijn laatste daad is hierboven gememoreerd. Aan de Oude Ebbingestraat 40 te Groningen staat een prachtige gevel, welke dreigde te worden vernield. Tenslotte zijn de plannen tot vernieling niet doorgegaan. Een prentje hiervan zal zoo mogelijk in het volgend nummer worden opgenomen. Indertijd is geadresseerd aan het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, inzake de trambaan door Willemstad. De Stedebouwkundige Raad van het Instituut voor de Volkshuisvesting stelde groot belang in dit onderwerp, meer als principieele zaak dan wel om het geval zelf, zoodat naar wij vernamen van die zijde een studie te ver- rf H

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1