M Rllli iol MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT Ken worden gebezigd [in hoofdzaak zich te lijk bedeeld. Tal van Éiën grepen in. Voor ale verordening tegen in naar het daarvoor iet den daaraan ver- Voornamelijk door eerd dient de aankoop van Spaar en Hout loor de slootdemping liefst den Rijn wilde (atwijk en Noordwijk achtten verschillende imentenverordeningen. Lmentenwet werkelijk- |Tn. lekende wijze door de at Heemschut op dit aoreerd de afgraving door zijn Adviesbureau, [de kleinere Gemeente- |fd en overleg in deze «-Holland ontwikkelen Ëde Heemschut gaarne t'eemschut voornamelijk pnlandsche organisatiën en Zwitsersche Heem- |iotere broeder. Imschut tot richtsnoer, gen vrijwel alles doen ngen waarbij de indruk febracht wordt, den Bond Heemschut Secretaris SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG JUNI 1925 No. 6 VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING Aanwezig zijn de leden van het Dagelijksch en van het Algemeen Bestuur, ver tegenwoordigers van verschillende bij den Bond Heemschut aangesloten ver- eenigingen benevens verschillende buitengewone leden, allen op de presentielijst vermeld. Na opening van de vergadering door den Voorzitter en nadat de Notulen van de Algemeene Vergadering van 1924 zijn goedgekeurd, houdt de Voorzitter een openingsrede waarin het doel en streven van den Bond Heemschut wordt uiteengezet en de belangrijkste thans aan de orde zijnde onderwerpen worden gememoreerd. De Secretaris brengt het jaarverslag uit. Zoowel de openingsrede van den Voor zitter als het verslag van den Secretaris zijn in het vorig nummer afgedrukt, zoo4pt in dit verslag met de vermelding kan worden volstaan. De Penningmeester brengt het financieele verslag uit. De verificatie-commissie bestaande uit de heeren Dr. N. J: SINGELS en W. CROOCKEWIT W.A.ZN, heeft de rekening en verantwoording van den Penningmeester nagezien en accoord bevonden waardoor den Penningmeester décharge verleend wordt en hij bedankt wordt voor zijn zorgvuldig beheer. Aan de orde komt een punt waarvan de leden vóór de vergadering in kennis gesteld zijn, n.1. een kleine Statutenwijziging. Deze houdt verband met de verkiezing van Bestuursleden. Volgens de Statuten bestaat het Algemeen Bestuur uit vijftien personen. Art. 8 waarin dit vermeld staat levert in de praktijk bezwaren op. Het komt voor dat terwijl het getal Bestuursleden van vijftien compleet is, de belangen van den Bond Heemschut medebrengen dat één of meer personen in het Bestuur worden benoemd, hetzij als vertegenwoordigers van belangrijke bij den Bond aan gesloten organisatiën hetzij om andere redenen. Daarom is bij het Bestuur de wensch opgekomen Art. 8 der Statuten te wijzigen door toevoeging van het woord „minstens" vóór het woord „vijftien". De bewuste regel van Art. 8 zal dan komen te luiden „Het Bestuur bestaat uit minstens vijftien personen, door de Algemeene Vergadering uit de leden der als lid tot den Bond toegetreden lichamen te kiezen." A. A. KOK. n GEHOUDEN OP VRIJDAG 24 APRIL 1925 IN HET WIJNKOOPERSGILDEHUIS IN DE KOESTRAAT TE AMSTERDAM.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1