IrDlUl ?H1 MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT ■den besten wil de be- |f verbetert het bureau I het aantal Gemeente- Btuurlijk op allerhande ntwerp wel mooi is om Ize zeer bevreesd voor lereiken, temeer omdat an het project te ver- DEN. eds meldde kan mede- het afgeknipte hoekje n voor de kosten van dit natuurlijk voor de doch onder f 5.— per Deze behoeven geen |identen verschillenden |ch in het geheel niets arte letters nog eens blad stuk te knippen geven. Dan blijft hun n betere basis. SECRETARIAAT: SINGEL 119, AMSTERDAM. - TELEFOON 46586 2DE JAARGANG MAART 1925 No. 3 ALGEMEENE VERGADERING. T~*\e Algemeene Vergadering van den Bond Heemschut zal gehouden worden op Vrijdag 24 April 1925, te 3 uur namiddags in de oude vergaderzaal van het Wijnkoopers-gildehuis in de Koestraat te Amsterdam. Ter toelichting voor niet- Amsterdammers is dit bij de Nieuwmarkt. De eigenaar van het Wijnkoopers-gildehuis, die dit merkwaardig huis voor eenige jaren in eere deed herstellen, was zoo vriendelijk deze zaal ter beschikking te stellen. Als tegenbeleefdheid hoopt het Bestuur vele afgevaardigden van de bij den Bond Heemschut aangesloten vereenigingen aanwezig te zien. Tevens zal een kleine tentoon stelling gehouden worden van foto's en teekeningen op het werk van den Bond Heemschut en het Adviesbureau betrekking hebbende. Toelichting tot de Agenda. De bij den Bond aangesloten Vereenigingen hebben ieder één stemniettemin kunnen zij meerdere afgevaardigden zenden. De Donateurs, de Buitengewone Leden en de Correspondenten zijn ter vergadering zeer welkom; zij hebben echter geen stemrecht. De agenda kan nog aangevuld worden; hiervoor is het noodig dat een voorstel daartoe door minstens vijf Gewone Leden schriftelijk één week vóór de vergadering bij het Secretariaat wordt ingediend. ZELFDE HUIS, ZOOALS HET LING WERD AANGEBODEN ET HERZIENE PLAN TOCH WAAKT WERD rf AGENDA. 1. Opening en voorlezing der notulen. 2. Verslag van den Secretaris. 3. Verslag van den Penningmeester. 4. Nazien rekening en verantwoording. 5. Verkiezing bestuursleden. 6. Rondvraag en sluiting.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1925 | | pagina 1